ร่วมโครงการสัมมนา เรื่องการกำหนดแนวทางแลรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การจัดทำกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

#ร่วมโครงการสัมมนา เ

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนานวัตกรรมทางการบริหาร ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

#โครงการพัฒนาบุคลากร

Read more

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน องค์กรปกครองท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ประจำครั้งที่ 3/2567 เดือนมีนาคม 2567 โดยมีนายกิตติพงษ์ อำพันธ์ นายอำเภอยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ

#ประชุมหัวหน้าส่วนรา

Read more

โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

#โครงการห้องสมุดเคลื

Read more

ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (วิชาเลือก) ให้กับนักศึกษา สกร.อำเภอยี่งอ ณ สนามสอบโรงเรียนร่มเกล้า อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 9 มีนาคม 2567

Read more