คณะกรรมการสถานศึกษา

นายวิชิต กิจชอบ                    ประธานกรรมการ

นายอับดุลคาริม บือราเฮง          รองประธานกรรมการ

นายมูฮําหมัด สันหมาน             กรรมการ

นายดุลตอเละ แตนิมะ              กรรมการ

นางสิริภา มะดากะกุล              กรรมการ

นางสาวกิติมา มะสูละ              กรรมการ

นางสาวอาอีเซาะ บินยูโซ๊ะ         กรรมการ

นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ        กรรมการและเลขานุการ

นางสาวอัศณีดา ตาเห              ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ