บริบทอำเภอ

ประวัติศูนย์ส่งเสริมเรียนรู้อําเภอยี่งอ

ศูนย์ส่งเสริมเรียนรู้อําเภอยี่งอ เดิมชื่อ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอยี่งอ เดิมชื่อศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอยี่งอ ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ/ กิ่งอําเภอ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ตามบัญชีรายชื่อศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ/กิ่งอําเภอ เป็นจังหวัดที่ ๒๔ ลําดับที่ ๐๗ เป็นสถานศึกษาในราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส โดยพัฒนามาจากศูนย์ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอยี่งอ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน

1) สภาพทั่วไปของชุมชน

         1.1 ประวัติอำเภอยี่งอ

ความเป็นมา คำว่า “ยี่งอ” มาจากคำว่า “ยือริงงาว์”  ในภาษามลายู หมายถึง พืชชนิดหนึ่ง  ซึ่งเรียกในภาษาไทยว่า “ว่านน้ำ” เนื่องจากภาษามลายูซึ่งเป็นภาษาถิ่นในท้องที่จังหวัดนราธิวาส มักเพี้ยนไปจากภาษามลายูอันแท้จริง คำว่า “ยือริงงาว์” จึงเพี้ยนมาเป็น “ยี่งอ”

เหตุที่ใช้คำว่า “ยี่งอ” เป็นชื่อท้องถิ่นนั้น  เพราะปรากฏว่าครั้งก่อน พืชที่กล่าวนี้มีมากในท้องถิ่นนี้  จึงได้เรียกชื่อท้องถิ่นตามชื่อพืชว่า “ยี่งอ” ครั้นในสมัยเมื่อยกฐานะของท้องถิ่นขึ้นเป็นอำเภอจึงได้ถือเอาคำว่า “ยี่งอ” เป็นชื่อของอำเภอ

อำเภอยี่งอเดิมเป็นหมู่บ้านหนึ่งซึ่งขึ้นกับเมืองสายบุรี ครั้นต่อมาเมื่อรัฐบาลได้ดำเนินการปกครองตามกฎข้อบังคับสำหรับบริเวณ 7 หัวเมือง เมื่อ ร.ศ.120 (พ.ศ.2445) จึงจัดตั้งเป็นอำเภอขึ้น เรียกว่า “อำเภอยี่งอ” คงขึ้นอยู่กับเมืองสายบุรีอย่างเดิม ต่อมา เมื่อ ร.ศ.128 ทางราชการได้ยกฐานะอำเภอบางนราขึ้นเป็นจังหวัด เรียกว่า จังหวัดบางนรา  ก็ได้มีแจ้งความกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน ร.ศ.128 โอนท้องที่อำเภอขึ้นกับจังหวัดบางนรา ซึ่งต่อมาเมื่อ พ.ศ.2458 ได้เปลี่ยนชื่อจังหวัดบางนราเป็น “จังหวัดนราธิวาส”

1.2 ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอยี่งอเป็นอำเภอหนึ่งใน 13 อำเภอของจังหวัดนราธิวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลยี่งอ ห่างจากจังหวัดนราธิวาสประมาณ 13 กิโลเมตรและห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ 1,136 กิโลเมตร

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับอำเภอบาเจาะ

ทิศตะวันออก          ติดต่อกับอำเภอเมืองนราธิวาส

ทิศใต้                      ติดต่อกับอำเภอเมืองนราธิวาสและอำเภอยี่งอ

ทิศตะวันตก             ติดต่อกับอำเภอยี่งอและอำเภอรือเสาะ