องค์กรนักศึกษา

   1.1 คณะกรรมการผู้แทนองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอ ประกอบด้วย

                      1.1.1 ประธานกรรมการ ได้แก่ นายอนัซ  ปอรอซู                 จาก กศน.ตำบลละหาร       

                     1.1.2 รองประธาน        ได้แก่ นางนูรียะ  สาแม                 จาก กศน.ตำบลตะปอเยาะ

                     1.1.3 เลขานุการ           ได้แก่ นางสาวซารีนา  แบเลาะ        จาก กศน.ตำบลยี่งอ 

                     1.1.4  ผู้ช่วยเลขานุการ   ได้แก่ นางสาวโซเฟีย ตาเยะ            จาก กศน.ตำบลยี่งอ 

                     1.1.5  กิจกรรมนักศึกษา  ได้แก่ นายยูซูฟ  สาเมาะ               จาก กศน.ตำบลยี่งอ

                     1.1.6  กิจกรรมนักศึกษา  ได้แก่ นางสาวนูรี วาจิ                   จาก กศน.ตำบลลุโบะบายะ

                     1.1.7  กิจกรรมนักศึกษา  ได้แก่ นางสาวซาฟียะ  ดอเลาะ       จาก กศน.ตำบลละหาร 

                     1.1.8  การเงินและบัญชี   ได้แก่ นางสาวนิรีซัน  มูซอ            จาก กศน.ตำบลลุโบะบือซา

                     1.1.9  ประชาสัมพันธ์      ได้แก่ นางสาวนูรฮาซีกีน  บินเจ๊ะมะ  จาก กศน.ตำบลจอเบาะ

                     1.1.10 ประชาสัมพันธ์     ได้แก่ นางสาวอาริตต้า วามิง           จาก กศน.ตำบลลุโบะบือซา

                     1.1.11 ประชาสัมพันธ์     ได้แก่ นายมูฮัมมัดฮิตฟี สาและ         จาก กศน.ตำบลลุโบะบายะ

                     1.1.12 ปฏิคม               ได้แก่ นายซูฟฟูวาน เปาะซา            จาก กศน.ตำบลจอเบาะ