นิเทศการจัดการเรียนการสอน “ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว “

วันที่ 13 มีนาคม 256

Read more

การจัดการเรียนการสอน “ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ รูปแบบกลุ่มสนใจ หลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้จากผ้าใยบัว “

วันที่ 13 มีนาคม 256

Read more