เศษรฐกิจพอเพียง ผสมผสาน/นายเปายี เจ๊ะกา

อยู่บ้านเลขที่ ๔๖ ม.๗ บ้านไอปาเซร์ ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

ระบบเกษตรกรรมที่จะน ำไปสู่กำรเกษตรยั่งยืน โดยมีรูปแบบที่ด ำเนินกำรมี
ลักษณะใกล้เคียงกัน และท ำให้ ผู้ปฏิบัติมีควำมสับสนในกำรให้ควำมหมำยและวิธีปฏิบัติ
ที่ถูกต้อง ได้แก่ระบบเกษตรผสมผสำนและระบบ ไร่นำสวนผสม
ระบบเกษตรผสมผสาน (Integrated Farming System) เป็นระบบกำรเกษตรที่มีกำรเพำะปลูกพืช
หรือกำรเลี้ยงสัตว์ต่ำง ๆ ชนิดอยู่ในพื้นที่เดียวกันภำยใต้กำรเกื้อกูล ประโยชน์ต่อกันและกันอย่ำงมีประสิทธิภำพ
สูงสุด โดยอำศัยหลักกำรอยู่รวมกันระหว่ำงพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อมกำรอยู่รวมกันอำจจะอยู่ในรูปควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงพืชกับพืช พืชกับสัตว ์หรือสัตว์กับสัตว์ก็ได้ ระบบ เกษตรผสมผสำนจะประสบผลส ำเร็จได้ จะต้องมีกำร
วำงรูปแบบ และด ำเนินกำร โดยให้ควำมส ำคัญต่อกิจกรรม แต่ละชนิดอย่ำงเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ
เศรษฐกิจ สังคม มีกำรใช้แรงงำน เงินทุน ที่ดิน ปัจจัย กำรผลิตและทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ตลอดจนรู้จักน ำวัสดุเหลือใช้จำกกำรผลิตชนิดหนึ่งมำหมุน เวียนใช้ประโยชน์กับกำรผลิตอีกชนิดหนึ่งกับกำรผลิตอีก
ชนิดหนึ่งหรือหลำยชนิด ภำยในไร่นำแบบครบวงจร ตัวอย่ำงกิจกรรมดังกล่ำว เช่น กำรเลี้ยงไก่ หรือสุกรบนบ่อปลำ
กำรเลี้ยงปลำในนำข้ำว กำรเลี้ยงผึ้งในสวนผลไม้