บริบทตำบล

ประวัติความเป็นมา

คำว่า “ฆอเลาะ” เป็นคำพื้นบ้าน  มาจาก ภาษามาลายูถิ่หมายถึง มีด  พร้า สำหรับ ตัดต้ไม้ หรือ มีไว้ สำหรับ ตัดฟืน ตำบลฆอเลาะ เดิมเป็น ชื่อของคนที่มาตั้งรกรากอยู่ใน พื้นที  แต่บางคนเล่าว่า  มีคนๆหนึ่งได้ไปตัด ฟืน แล้วลืม มีด พร้าไว้เมื่อไปหาเจอจึงได้สร้างบ้าน ตั้งรกรากครอบครัวจนขยายเป็นหมู่บ้านใหญ่เป็นทีตั้งของที่ว่าการอำเภอ ต่อมาได้ย้ายทีว่าการอำเภอ ไปอีกฝั่งคลอง จึงเรียกขาน ว่า ตำบลฆอเลาะ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

กศน.ตำบลฆอเลาะ ตั้งอยู่บ้านไอปาร์เซ  หมู่ที่ ๗  ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดราธิวาสกศน.ตำบลฆอเลาะ มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาอกโรงเรียนสายสามัญ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น  พ.ศ.๒๕๕๑ จัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ การศึกษาในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อการมีงานทำ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะในชุมชน การจัดตั้ง กศน.ตำบล มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันสำหนับผู้สนใจและประชาชนในชุมชน

สภาพทั่วไปของกศน.ตำบลฆอเลาะ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลฆอเลาะ

ที่อยู่ : อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน ตั้งที่ ม. ๗  ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : ๐๙๒-๒๘๕๕-๑0๗

E-mail ติดต่อ : nfe.gmail.com

สังกัด : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแว้ง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส                          สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติความเป็นมาของกศน.ตำบลฆอเลาะ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลฆอเลาะ เป็นสถานศึกษาในสังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแว้ง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์ของหมู่บ้าน ได้จัดตั้งเป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลฆอเลาะ ตามประกาศจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒   โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและ โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลฆอเลาะ ได้มีบุคลากรใน ศกร.ตำบล จำนวน ๒ คน ๑.นางสาวฟาตีมา  อาแว  ครู คศ.๑   ๒. นางญาณี  มือเยาะ ครู กศน.ตำบลฆอเลาะ มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนและจัดกิจกรรม  ในตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส