กรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา

ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
นายมะซูเด็ง  อูมาประธาน 
นายมาเละ   ดารามานะรองประธาน 
นายคมกฤช  สาหลังกรรมการ 
นายมนชัย ชลกิจกรรมการ 
นางสาวซีตีมูเนาะ ยูโซ๊ะกรรมการ 
นายมะอารงค์  อาแวกรรมการ 
นางสาวซูไฮลา  ปิกรรมการ 
นางสาวฟาตีมา อาแวกรรมการ 
นางญาณี  มือเยาะกรรมการและเลขา