องค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมโครงการมหกรรมวิชาการและอาชีพ สำหรับนักศึกษา สกร.อำเภอสุคิริน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์

Read more

เข้าร่วมแข่งขัน TALK SHOW ในหัวข้อ “ของดีเมืองสุคิริน” ในโครงการมหกรรมวิชาการและอาชีพ สำหรับ นักศึกษา สกร.อำเภอสุคิริน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์

Read more

เข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภท นวัตกรรมจากวัสดุเหลือใช้ ในโครงการมหกรรมวิชาการและอาชีพ สำหรับ นักศึกษา สกร.อำเภอสุคิริน

นที่ 28 กุมภาพันธ์ 2

Read more