บุคลากร

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลภูเขาทอง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านไอปาโจ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

มีบุคลากร ทั้งสิ้น 3 คน ได้แก่

1. นายไพศาล มะเจ๊ะหะ ตำแหน่ง ครู

2. นางสาวยารูนา ดาโอ๊ะ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

3. นางสาวมุนา สะนิ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน