นายสัณฐิติสุข แก้วคง

ชื่อ – สกุล       นายสัณฐิติสุข    แก้วคง

สถานที่ตั้ง/ที่อยู่ บ้านเลขที่ 58    หมู่ที่ 2  ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน     จังหวัดนราธิวาส

พิกัด              ละติจูด 5.8026272                ลองจิจูด  101.7519278

เบอร์โทรศัพท์   09-8265-4134 

ที่มา

               นายสัณฐิติสุข แก้วคง หัวหน้าศูนย์เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดนราธิวาส จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 ตามโครงการพัฒนาการบูรณาการที่ดิน ได้จัดตั้งเป็นศูนย์สาธิตและฟื้นฟูอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรดิน โดยนำภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านมาบูรณาการกับเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาที่ดิน ที่เหมาสมกับพื้นที่ เป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลและแปลงสาธิตด้านการพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ต่อมาได้ดำเนินโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ที่ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นเครื่องมือนำทางในการพัฒนาภาคเกษตร รวมทั้งสนับสนุนเกษตรกรให้มีความเข้าใจ และนำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการทำมาหากิน การประกอบอาชีพทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน

ลักษณะเด่น

          ศูนย์เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนราธิวาส เป็นศูนย์เรียนรู้ จุดสาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาดินและเกษตรกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการปลูกพืชสมุนไพร การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การปลูกพืชผักแบบผสมผสาน  การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแหล่งองค์ความรู้ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดนราธิวาส