องค์กรนักศึกษาศูนย์การเรียนรู้ตำบลภูเขาทอง ประจำปีการศึกษา 2566