บริบทอำเภอ

ประชาชนอำเภอสุคิรินได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างทั่วถึงและส่งเสริมวิถีชีวิตพอเพียง เพื่อเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน

ประวัติศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน

เมื่อ พ.ศ. 2508 กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้ประกาศจัดตั้ง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสุคิรินขึ้น โดยปฏิบัติงานที่สำนักงานศึกษาธิการอำเภอสุคิริน ปี พ.ศ. 2540  กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้เข้าพาสังกัดสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจึงเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสุคิริน และได้ดำเนินการสร้างสำนักงานเป็นของตนเอง โดยได้รับการจัดสรรที่ดินจากนิคมสร้างตนเองสุคิรินเนื้อที่4 ไร่สำหรับตัวอาคารได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาและประชาชนในอำเภอสุคิริน ดำเนินการอาคารขนาด 6×10 เมตร ตั้งอยู่เลขที่ 72/15  บ้านราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 4  ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ปี พ.ศ. 2551 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสำหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 จึงเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุคิริน

อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน ตั้งอยู่ 72/15 หมู่ 4 บ้านราษฎร์สามัคคี  ตำบลสุคิริน  อำเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส ได้รับการสนับสนุนการใช้ที่ดินจากนิคมสร้างตนเอง  สุคิริน จำนวนเนื้อที่ 3-1-75 ไร่ โดยมีการบันทึกข้อตกลงเมื่อวันที่ 7  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2546 ระหว่าง   นายกอบกิตติ์  สุวรรณโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้รับมอบอำนาจจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่พม0318/2552 ลงวันที่  18 เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2546 กับกรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยนายการุณ  สกุลประดิษฐ์  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส ให้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ตามแนวพระราชดำริ