นายสัณฐิติสุข แก้วคง

ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้บุกเบิกศูนย์เรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส