โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 23 พฤษภาคม 25

Read more

เข้าร่วมโครงการประชุมปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 17 พฤษภาคม 25

Read more