(เกษตรกรต้นแบบ)

สาขา/ด้านเกษตรกรรมผสมผสาน(นักบรรยายกระบวนการเกษตร)                   

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายดึก               นามสกุล จันทร์แท้

เชื้อชาติ ไทย            สัญชาติ ไทย    เลขประจำตัวประชาชน ๓ – ๙๖๑๐-๐๐๐๕๘-๓๔๑

วัน เดือน ปี ที่เกิด 6    / พ.ย  / ๒๔๐๒         อายุ            ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) ม.3 บ้านเจะบากง   ตำบลปูโยะ       อำเภอสุไหงโกลก          จังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่ 84 บ้านเจะบากง    หมู่ที่ 3           ตำบล ปูโยะ

อำเภอ สุไหงโกลก                จังหวัด นราธิวาส                    รหัสไปรษณีย์ ๙๖๑๒๐

โทรศัพท์บ้าน            –                  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๗ – ๘๓๖ – ๖๘๖๗

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่        84                บ้านเจะบากง              หมู่ที่3           

ตำบลปูโยะ               อำเภอ สุไหงโกลก        จังหวัดนราธิวาส

โทรศัพท์ ๐๘๗ – ๘๓๖ – ๖๘๖๗

   พิกัดที่ตั้ง       ละติดลอง 6.1120       ลองจิจูด 102.0138     

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา ม.ปลาย               ปัจจุบันประกอบอาชีพ ทำสวน