(ชื่อรักษาการเจาะหนังหัว)

สาขา/ด้าน แพทย์แผนโบราณ                                                             

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายบุญเลิศ         นามสกุล ยูโซ๊ะ

เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย   เลขประจำตัวประชาชน  ๓ ๙๖๑๐ ๐๐๐๕๕ ๗๗ ๕

วัน เดือน ปี ที่เกิด  ๑ / เม.ย. / ๒๔๙๖  อายุ   63  ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)  ม.3  บ้านโต๊ะเวาะ ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโกลก       จังหวัด นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่  ๔๘/๑  บ้าน โคกกูยิ  หมู่ที่  ๓  ตำบล ปูโยะ  อำเภอ สุไหงโกลก  จังหวัด นราธิวาส

รหัสไปรษณีย์ ๙๖๑๒๐           โทรศัพท์บ้าน  –           โทรศัพท์มือถือ ๐๘๒ ๘๓๔๖๐๘๖

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่  ๔๘/๑   บ้าน โคกกูยิ  หมู่ที่  ๓  ตำบล  ปูโยะ  อำเภอ  สุไหงโกลก

จังหวัด  นราธิวาส      โทรศัพท์          ๐๘๒ ๘๓๔๖๐๘๖

พิกัดที่ตั้ง  ละติจูด  ๖.๑๐๒๗     ลองจิจูด  ๑๐๒.๐๑๓๙

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา  –        ปัจจุบันประกอบอาชีพ  ทำสวน