บริบทอำเภอ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงโก-ลก เดิมชื่อศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสุไหงโก-ลก ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ   วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖  ตามบัญชีรายชื่อศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส โดย พัฒนามาจากศูนย์ประสานงานการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ

ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงโก-ลก ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม  ๒๕๕๑  สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีนางสาวพีรภาว์  ทองแดง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงโก-ลก ได้ดำเนินงาน ต่างๆ ต่อเนื่องมาด้วยดียิ่ง เป็นที่ประจักษ์ต่อผู้เรียนและผู้รับบริการ เช่น ส่งเสริมการรู้หนังสือ  การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาต่อเนื่อง การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ กิจกรรมภาษาพาสันติสุข กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในสถาบันศึกษาปอเนาะ กิจกรรมเปิดโลกเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ เป็นต้น การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย  และการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรม กศน. ฯลฯ

@ อาณาเขตที่ตั้งสถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงโก-ลก ตั้งอยู่เลขที่ ๕๒/๒ ถนนทรายทอง ซอย ๒  ตำบลสุไหงโก-ลก  อำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส  รหัสไปรษณีย์  ๙๖๑๒๐ หมายเลขโทรศัพท์  ๐๗๓-๖๑๖๔๐๓  ซึ่งใช้ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลก  ตั้งที่สวนสาธารณะ สวนรื่นอรุณ เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ประกอบด้วย ๔  ตำบล  คือ ตำบลสุไหงโก-ลก ตำบลปาเสมัส ตำบลมูโนะและตำบลปูโยะ  มีพื้นที่รวมประมาณ  ๑๓๙,๔๓๙  ตร.กม.  ระยะทางห่างจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงโก-ลก  ประมาณ  ๖๘  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ทิศเหนือ          ติดต่อกับอำเภอสุไหงโก-ลก  และอำเภอตากใบ  จังหวัดนราธิวาส

ทิศใต้               ติดต่อกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียและอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ทิศตะวันออก    ติดต่อกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอสุไหงโก-ลก  จังหวัดนราธิวาส

สภาพทั่วไปของอำเภอสุไหงโก-ลก

@ คำขวัญอำเภอสุไหงโก-ลก

สุไหงโก-ลก ใต้สุดแดนสยาม        วัฒนธรรมงาม สองศาสนา

ปาเต๊ะ-บาติก ดูงามตา              แหล่งศึกษา ป่าพรุสิรินธร

@ ประวัติอำเภอสุไหงโก-ลก

สุไหงโก-ลกเดิม เป็นป่าดงดิบรกร้างว่างเปล่าในเขตตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก ความเป็นป่าทึบทำให้ชาวบ้านเรียกว่า “ป่าจันตุหลี” หมายความว่า ทึบจนเรียกไม่ได้ยิน เหมือนหูหนวก เมื่อเริ่มมีผู้เข้ามาหักร้างถางพง จากชื่อป่าจันตุหลีเปลี่ยนเป็น “สุไหงโก-ลก” ซึ่งเป็นภาษามลายู มาจากคำว่า “สุไหง” แปลว่า แม่น้ำ ลำคลอง และคำว่า “โก-ลก” แปลว่า คดเคี้ยว ถ้าเป็นคำนามหมายถึง มีดพร้า (ที่คนพื้นเมืองนิยมใช้) เมื่อนำคำว่าสุไหงรวมกับโก-ลก จึงหมายถึง แม่น้ำที่คดเคี้ยว หรือ แม่น้ำมีดอีโต้ ชาวบ้านคงเรียกชื่อเมืองตามแม่น้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ ปัจจุบันแม่น้ำสายนี้เป็นเส้นกั้นพรมแดนประเทศไทยกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

@ ลักษณะภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ

อำเภอสุไหงโก-ลก มีเนื้อที่ ประมาณ ๑๓๙.๔๓๙ ตารางกิโลเมตร มี  ๒ ฤดู  เป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งฤดูกาลเป็น ๒ ฤดู ได้แก่ ฤดูฝน และ ฤดูร้อน

@ ประชากร

อำเภอสุไหงโก-ลกแบ่งเขตการปกครองเป็น ๓ ตำบล ๑๙ หมู่บ้าน  ๑  เทศบาล ๒๙  ชุมชน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น  ๗๓,๕๘๑  คน แยกเป็นเพศชาย ๓๕,๒๕๓ คน และเพศหญิง ๓๘,๓๒๘ คน

          –  เชื้อชาติ มีชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายมลายู ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวมลายู

          –  ศาสนา ประชาชนชาวไทยและไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ในเขตเมืองจะนับถือศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ ชาวไทยมุสลิมนับถือศาสนาอิสลาม

          –  อาชีพ ส่วนใหญ่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกจะประกอบอาชีพธุรกิจค้าขาย ส่งออกสินค้า ไม้แปรรูป ผลิตผลทางเกษตรกรรม แลกเปลี่ยนสินค้า เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ งานบริการการท่องเที่ยว ธุรกิจร้านอาหาร โรงแรม และประกอบการร้านค้าบันเทิงทั่วไป ข้าราชการ ส่วนรอบนอกประกอบอาชีพเกษตรกร โดยมากจะนิยมปลูกลองกองและยางพารา

@ การปกครอง

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๓ ตำบล ๑๙ หมู่บ้าน ๑  เทศบาลเมือง  ๓๑   ชุมชน และ ๓ องค์การบริหารส่วนตำบล  มีรายละเอียดดังนี้

๑. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก มี  ๓๑  ชุมชน

๒. เทศบาลตำบลปาเสมัส      มี    ๘  หมู่บ้าน

๓. ตำบลมูโนะ                       มี    ๕  หมู่บ้าน

๔. ตำบลปูโยะ                       มี    ๖  หมู่บ้าน