#ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมนำนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรด้านดิจิทัล สำหรับประชาชน : ความฉลาดทางดิจิทัล

วันที่ 22 เมษายน 256

Read more

#ร่วมประชุมคัดเลือกประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก

วันที่ 19 เมษายน 256

Read more

วันที่ 4 เมษายน 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางรอกีเยาะ อับดุลมนะ บรรณารักษ์ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่น Telling Story โดยมีวิทยากรนายมามะสานูซี สะมะแอ ผู้ให้ความรู้ ในโครงการ 2 เมษา “วันรักการอ่าน” ณ สะพานเจาะบากง ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

Read more

วันที่ 4 เมษายน 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้นางรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยบุคลากร ศกร.ตำบลปูโยะ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน เพื่อให้เด็กประชาชนผู้สนใจ มีนิสัยรักการอ่าน ณ บ้านกูแบอีแก ตำบลปูโปะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

Read more