บริบทตำบล

ข้อมูลทั่วไปของตำบลปูโยะ

กศน.ตำบลปูโยะมีสภาพอาคารแข็งแรง มีอาคารเอกเทศ มีธงชาติ มีความเป็นสัดส่วน อยู่ติดถนน มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีศูนย์ดิจิทัลชุมชน/เทคโนโลยี มีจุด Check in  รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่หลากหลาย เช่น คอมพิวเตอร์  อินเตอรฺ์เน็ต ไว้บริการ  และมีการจัดสภาพแวดล้อม  โดยยึดหลัก ๕ ส. คือสะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  สร้างนิสัยและสะดุดตา มีแหล่งเรียนรู้ ทำให้ผู้รับบริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตร  มีชีวิตชีวาและมีความสุข