โครงการ/กิจกรรม

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก

สำนักงาน  กศน.จังหวัดนราธิวาส

จำนวนนักศึกษา  ภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  256๖ แยกเป็น

  • ระดับประถมศึกษา                      จำนวน  ๑๗๒  คนเป็นเงิน ๗,๗๔๐  บาท  
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                จำนวน  ๗๔๒  คน เป็นเงิน ๘๑,๖๒๐  บาท
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย             จำนวน  ๖๖๙  คน เป็นเงิน ๗๓,๕๗๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   ๑๖๒,๙๕๐บาท

ที่ชื่อโครงการ/กิจกรรมจำนวนเป้าหมาย  (คน)รูปแบบการจัดกิจกรรมระยะเวลางบประมาณ(บาท)หมายเหตุ (ระบุว่าสอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนข้อไหน)
๑.โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสกร.อำเภอสุไหงโก-ลก๒๗๗ คน  อบรมให้ความรู้๓๐พ.ค. ๖๖๓๙,๒๔๐๒.๑ กิจกรรมพัฒนาวิชาการ (อ.อับดุลรอแม สะมะแอ )
๒.โครงการพัฒนาผู้เรียนศึกษาวิถีการทำนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่๑ บ้านมูโนะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก๑๐๐ คนอบรมให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติ๗ธ.ค. ๖๖๑๗,๑๐๐๒.๑๑กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ ๒.๑๒กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ( อ.นิพนธ์  วาโมง)
๓.โครงการอบรมการให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนคนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพ นักศึกษา สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก  ๒๕๐  คน  อบรมให้ความรู้    ๑๔ธ.ค. ๖๖๓๗,๒๐๐    ๒.3 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต (อ.มาหะมะเพาซี สะแลแม)