บริบทตำบล

                         ข้อมูลทั่วไปของตำบลดุซงญอ

1. ประวัติความเป็นมา

          ตำบลดุซงญอ  เดิมเป็น  ตำบลหนึ่งของอำเภอระแงะ  ต่อมามีการจัดตั้งกิ่งอำเภอจะแนะ  จึงได้มาอยู่ในเขตการปกครองซึ่งมีสภาพเป็นตำบลดุซงญอ ซึ่งประกอบด้วย  8  หมู่บ้าน

          คำว่า “ดุซงญอ”  เป็นภาษาท้องถิ่นพื้นเมืองทางใต้  หมายถึง  สวนพระยา และเดิมบ้านดุซงญอเป็นที่ตั้งสวนของเจ้าพระนาเมืองระแงะ  ในสมัยเจ็ดหัวเมือง

          เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537  ตำบลดุซงญอได้รับการยกฐานะเดิม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  จนกระทั่งปัจจุบันนี้

2. ข้อมูลพื้นฐานของตำบลดุซงญอ

          2.1 ลักษณะที่ตั้ง

                   ตำบลดุซงญอเป็น 1 ใน 4  ตำบลของอำเภอจะแนะ  อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอจะแนะ โดยมีระยะห่างจากอำเภอประมาณ  10  กิโลเมตร  ที่ทำการบริหารตำบลดุซงญอตั้งอยู่หมู่ที่  1  ตำบลดุซงญอ

          2.2 เนื้อที่

                เนื้อที่ตำบลดุซงญอมีพื้นที่ทั้งหมด  114.35  ตารางกิโลเมตร  หรือ  71,468.75 คิดเป็นร้อยละ 118.11  ของพื้นที่อำเภอจะแนะ

          2.3 อาณาเขต

                   ทิศเหนือ                   ติดต่อกับตำบลบองอ      อำเภอระแงะ     จังหวัดนราธิวาส

                   ทิศใต้                       ติดต่อกับตำบลช้างเผือก   อำเภอจะแนะ    จังหวัดนราธิวาส

                   ทิศตะวันออก              ติดต่อกับตำบลบองอ      อำเภอระแงะ     จังหวัดนราธิวาส

                   ทิศตะวันตก                ติดต่อกับตำบลจะแนะ     อำเภอจะแนะ    จังหวัดนราธิวาส

       2.4 ลักษณะภูมิประเทศ

                   สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของตำบลดุซงญอเป็นภูเขาสูงและแนวภูเขาสลับซับซ้อน ซึ่งส่วนมากของพื้นที่จะอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตกและพื้นที่ราบจะอยู่ทางด้านเหนือของตำบล

                   เนื่องจากพื้นที่ของตำบลและใกล้เคียงส่วนใหญ่ประกอบด้วยภูเขามากมายจึงทำให้สภาพภูมิอากาศมีลักษณะฝนตกตลอดปี

2.5 การปกครอง

                   การปกครองตำบลดุซงญอแบ่งออกเป็น  8  หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1บ้านดุซงญอนายมาหาดี   บาโดผู้ใหญ่บ้าน 
2บ้านแมะแซนายกัปตัน  กาเราะผู้ใหญ่บ้าน 
3บ้านสุแฆนายตายูดิง  กูเร็ง ผู้ใหญ่บ้าน 
4บ้านรือเปาะนายมะสักรี  ดอเลาะกำนัน 
5บ้านกาแยนายมะรอยาลี  อาบูผู้ใหญ่บ้าน 
6บ้านกาเต๊าะนายบือราเฮง  สาและผู้ใหญ่บ้าน 
7บ้านน้ำหอมนายกามารูดิง  โต๊ะซูมิงผู้ใหญ่บ้าน 
8บ้านสาเม๊าะนายบือราเฮง  สาแมผู้ใหญ่บ้าน 

          2.6 จำนวนประชากรทั้งหมด

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชาย (คน)หญิง (คน)รวมครัวเรือน
1บ้านดุซงญอ1,0231,0542,077733
2บ้านแมะแซ6366531,289318
3บ้านสุแฆ466495961234
4บ้านรือเปาะ8078031,610326
5บ้านกาแย6215931,214248
6บ้านกาเต๊า5805541,134240
7บ้านน้ำหอม6806151,295353
8บ้านสาเมาะ5775041,081221
รวม5,3905,27110,6612,673

        2.7 จำนวนประชากรวัยแรงงาน

หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชาย (คน)หญิง (คน)รวมหมายเหตุ
1บ้านดุซงญอ72101273 
2บ้านแมะแซ8095175 
3บ้านสุแฆ91103195 
4บ้านรือเปาะ141137278 
5บ้านกาแย364278 
6บ้านกาเต๊าะ134118252 
7บ้านน้ำหอม7871149 
8บ้านสาเมาะ102111213 
รวม7347781,612 

        2.8 การคมนาคม

– ถนนสายหลักของตำบลดุซงญอ – กาเต๊าะ

                   – สายดุซงญอ – แมะแซ

                   – สายยามู – จะแนะ

                   – สายดุซงญอ – ยานิง

        2.9 ศาสนา

                ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 90%  ศาสนาพุทธ 10%

3. ข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจ

        3.1 อาชีพหลัก  อาชีพรอง

                ประชาชนในตำบลดุซงญอส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  เช่น

  • สวนยางพารา
  • ทำสวนผลไม้
  • การเลี้ยงสัตว์
  • การค้าขาย
  • รับราชการ
    • วัด / สำนักสงฆ์

3.3 สถานีอนามัยมี  2  แห่ง

ชื่อหมู่บ้านชื่อสถานีอนามัยชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
บ้านดุซงญอสถานีอนามัยบ้านดุซงญอนางฮาสเม๊าะ  อามิงเจ้าหน้าที่บริหารสาธารณสุข 
บ้านกาเต๊าะสถานีอนามัยบ้านกาแยนายอับดุลเลาะ  สาและเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
  • ทรัพยากรธรรมชาติ

         3.5 การศึกษาของประชากร

หมู่ ที่ชื่อหมู่บ้านผู้ไม่รู้หนังสือไม่จบประถมจบประถมจบ ม.ต้นจบ ม.ปลายจบปริญยาตรี/ สูงกว่า
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
1บ้านดุซงญอ2225473853977821301422724557102      
2บ้านแมะแซ24723448171761475472126      
3บ้านสุแฆ11162774841611021316814      
4บ้านรือเปาะ71421137137274326698131831      
5บ้านกาแย331671703377892170172441      
6บ้านกาเต๊า1013231231062295275127101828      
7บ้านน้ำหอม49721216653119222547112      
8บ้านสาเม๊าะ561176761521934535712      
รวม1091482571,4971,4992,7554547,085967153205376      

3.6 การสาธารณูปโภค

                – การประปา  มีใช้จำนวน  8  หมู่บ้าน

                   – การไฟฟ้า  มีใช้จำนวน  8  หมู่บ้าน

3.7 การโทรคมนาคม

                – โทรศัพท์สาธารณะ  มีใช้จำนวน  1  หมู่บ้าน

                   -ที่ทำการไปรษณีย์  จำนวน  1  แห่ง

                   – องค์การไฟฟ้า  จำนวน  1  แห่ง

– องค์การโทรศัพท์  จำนวน  1  แห่ง

-จุดรับส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่  จำนวน  3  แห่ง

4.  ขอมูลทางด้านสังคม

4.1  โรงเรียนประถมศึกษา

          –  โรงเรียนบ้านดุซงยอ

          –  โรงเรียนบ้านแมะแซ

          –  โรงเรียนบ้านรือเปาะ

          –  โรงเรียนบ้านน้ำหอม

4.2  โรงเรียนมัธยมศึกษา

          –  โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

                   –  โรงเรียนบ้านกาแย