ปราชญ์คนที่ 2 นายอาลี  สะมะแอ

ความรู้เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

121 หมู่ 2 ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส