บริบทอำเภอ

ประวัติความเป็นมา :                 

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจะแนะ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2536 ในระยะแรกเริ่ม ยังไม่มีหัวหน้าหรือผู้อำนวยการ แต่จะมีผู้ประสานงานในการดำเนินงานระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ กับ หน่วยงานต้นสังกัดในระดับจังหวัด คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส และต่อมาในสมัย ดร.รุ่ง แก้วแดง ได้มีการประกาศแต่งตั้งให้มีหัวหน้าศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยขึ้น และต่อมาได้พัฒนาขึ้นในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งปัจจุบัน

ปรัชญา : สร้างโอกาส  เสริมคุณธรรม  น้อมนำ  เศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์ : ประชาชนได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  อย่างมีคุณภาพ โดยทั่วถึง และเท่าเทียมกัน  เพื่อเสริมอาชีพ  และการมีงานทำ

พันธกิจ :

1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง

2. จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำเพื่อพัฒนาสมรรถนะของประชาชนและชุมชนให้สามารถสร้างรายได้สร้างสรรค์และแข่งขันด้านอาชีพได้อย่างยั่งยืน

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

4. พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ