กรรมการสถานศึกษา

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลดุซงญอ

ที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งหมายเหตุ
1นายอับดุลรอซัค  บาโดประธาน(นายก อบต. ม.1)
2นายรอซิม  เจ๊ะอามะรองประธาน(กำนัน ม.6)
3นายบัณฑิต  อาแวกรรมการ  (อบต. ม.1)
4นายมือลี  อาบะกรรมการ(อบต. ม.2)
5นายการียา  เจ๊ะแลกรรมการ(อบต. ม.2)
6นายอับดุลเลาะ  สาเร็งกรรมการ(อบต. ม.2)
7นายตายูดิง  กูเร็งกรรมการ(ผู้ใหญ่บ้าน ม.3)
8นายรอซาวี  ขาลีกรรมการ(ผรส. ม.4)
9นายมะเซาพี  ดือราเฮงกรรมการ(อบต. ม.4)
10นายมะรอสดี  บือกะมูดอกรรมการ(อบต. ม.5)
11นายตือเงาะ  สะอะกรรมการ(ม.5)
12นายอัชมิง  เจ๊ะเง๊าะกรรมการ( อบต. ม.6)
13นายบือราเฮง  สาแม กรรมการ(ผู้ใหญ่บ้าน ม.8)
14นายฮาเซ็ง  สะมะแอกรรมการ(อบต. ม.8)
15นายบูรฮัน  มะแซกรรมการ(อบต. ม.7)
16นายอับดุลรอแม  กามาเซ็งกรรมการ(ม.7)
17นางสาวสุฮันลา  ดีมะกรรมการ(องค์กรนักศึกษา)
18นายนายมุคลิศ  เจ๊ะหะกรรมการ(องค์กรนักศึกษา)
19นางสาวแมะซง  ดอเล๊าะกรรมการ(อาสาสมัคร กศน.)
20นางสาวซาลีฮะ  มามะกรรมการและเลขานุการ (ครู ศรช.)ตำบลดุซงญอ