พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน (อมพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

วันที่ 25 มิถุนายน 2

Read more

พิธีมอบโล่รางวัลสถาบันศึกษาปอเนาะต้นแบบระดับกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ “สถาบันศึกษาปอเนาะในสังกัด สกร.จังหวัดนราธิวาส ได้รับโล่รางวัลอันดับที่ 1”

วันที่ 21 มิถุนายน 2

Read more