(ชื่อครู นางสาวสุนีย์ บินแวนาแว)

นางสาวสุนีย์ บินแวนาแว ( ครูอาสาฯประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ )

ตารางการพบกลุ่ม
วันพบกลุ่มระดับจำนวนนักศึกษาสถานที่พบกลุ่ม
พุธประถมศึกษา19สถาบันศึกษาปอเนาะสันติศาสน์อิสลาม
พฤหัสบดีมัธยมศึกษาตอนต้น20สถาบันศึกษาปอเนาะสันติศาสน์อิสลาม
ศุกร์มัธยมศึกษาตอนปลาย18สถาบันศึกษาปอเนาะสันติศาสน์อิสลาม