บริบทปอเนาะ

ประวัติความเป็นมาของสถาบันศึกษาปอเนาะสันติศาสน์อิสลาม

ประวัติความเป็นมาของสถาบันศึกษาปอเนาะสันติศาสน์อิสลาม

มีที่ตั้งอยู่ที่   ๗๐/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ประวัติความเป็นมาของสถาบันศึกษาปอเนาะสันติศาสน์อิสลามมีที่ตั้งอยู่ที่ ๗๐/๑  หมู่ที่ ๓ ตำบลจอเบาะ  อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐  ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีสถาบันศึกษาประเภทหนึ่งที่เราจะเห็นได้เกือบทั่วๆ ไปในบริเวณแถบนี้ นั่นก็คือสถาบันสอนศาสนาอิสลามที่เรียกชื่อง่ายๆ ว่า“ปอเนาะ”  แทบจะเรียกได้ว่าสถาบันศึกษาปอเนาะ นั้นเป็นสถาบันที่ควบคู่กับสังคมมุสลิม  ๓  จังหวัดก็ว่าได้ลักษณะทั่วไปของการจัดการสอนของปอเนาะ  ส่วนใหญ่ครูสอนก็สอนฟรีทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ต้องการที่จะรับใช้พระเจ้า  รับใช้สังคมประเทศชาติ  นักเรียนก็เรียนฟรี  ปรัชญาการเรียนการสอนในปอเนาะก็คือ การพยายามนำปรัชญาของการศึกษาอิสลามมาประยุกต์ใช้  นั่นก็คือการศึกษาตั้งแต่เปลจนถึงหลุมฝังศพ การศึกษาเป็นสิ่งบังคับที่มุสลิมต้องเรียนรู้  และการศึกษาที่แท้จริงไม่ใช่เพื่อปริญญาหรือวัตถุ  แต่เป็นการพัฒนาความเป็นมนุษย์และเพื่อนำไปปฏิบัติ  เพราะฉะนั้นการเรียนการสอนของปอเนาะจึงไม่มีใบสุทธิ  มีเพียงคำรับรองจากโต๊ะครูและสังคม  ไม่มีผลสอบเลื่อนชั้นเปิดโอกาสให้คนในสังคมทุกเพศทุกวัยเข้ารับการศึกษาไม่จำกัดอายุ  บางปอเนาะมีที่พักแก่คนชราเข้ามาเรียนรู้ทางศาสนาเป็นการเรียนรู้ศาสนาทางจิต  ถือเป็นการเล่าเรียนตลอดชีวิต ซึ่งจะสำเร็จหรือผ่านจากสถาบันปอเนาะหรือไม่ ขึ้นกับคำวินิจฉัยของ  “โต๊ะครู” เพียงคนเดียว  โต๊ะครูจะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก  โต๊ะครูตั้งแต่อดีตต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  มั่งคงในหลักการของศาสนา จึงได้รับการยอมรับจากชุมชนและลูกศิษย์  มีจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกว่า โต๊ะครูคือพ่อคนทีสองของเรา

ปอเนาะสันติศาสน์อิสลาม  เรียกได้ว่าเป็นปอเนาะที่เก่าแก่ปอเนาะหนึ่งในจังหวัดนราธิวาส   หรือที่รู้จักกันในนามว่าบาบอแอ  โดยมีการเริ่ม ต่อมาปี  พ.ศ. ๒๕๔๗ ในวันอาทิตย์ที่  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๗  ได้มีการจดทะเบียนสถาบันปอเนาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  มีพื้นที่ทั้งหมด  ๑๑  ไร่

ลักษณะและที่ตั้ง สถาบันศึกษาปอเนาะสันติศาสน์อิสลาม

ตั้งอยู่เลขที่ ๗๐/๑  หมู่ที่ ๓  บ้านแยะ  ตำบลจอเบาะ  อำเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 1กระทรวงศึกษาธิการ  เปิดสอนวิชาศาสนาในระบบปอเนาะ  (กีตาบเก่า)

ลักษณะภูมิประเทศ และภูมิอากาศ

       ลักษณะพื้นที่จะเป็นพื้นที่ราบ  มีเนื้อที่ ๑๑ ไร่  และเนื้อที่สำหรับการเกษตร  จำนวน ๕ ไร่

 มีอาคารละหมาด พร้อมเรียนกีตาบ ๑  หลัง  และที่พักนักเรียน  (ปอเนาะ)   

การปกครอง

ปอเนาะสันติศาสน์อิสลามแบ่งการปฏิบัติงาน   ดังนี้คือ

๑.  นายอุสมาน   สนิ    เป็นโต๊ะครู สถาบันศึกษาปอเนาะสันติศาสน์อิสลาม

๒. นางแวบีเบาะ  ดาแลเบาะ เป็นผู้ช่วยโต๊ะครู สถาบันศึกษาปอเนาะสันติศาสน์อิสลาม

๓. นางสุนีย์   บินแวนาแว ครูอาสาประจำสถาบันศึกษาปอเนาะสันติศาสน์อิสลาม

 

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ      ตำบลตะปอเยาะ
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ      ตำบลจอเบาะ
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ      ตำบลยี่งอ และตำบลลุโบะบือซา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับเทือกเขาบูโด    ตำบลสามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส

การคมนาคม

การติดต่อกับภายนอกของชุมชน

หมู่บ้านตำบลจอเบาะ สามารถติดต่อได้หลายทาง

เช่น ติดต่อกับชุมชนในท้องที่อำเภอบาเจาะ

จังหวัดนราธิวาส ติดต่อกับอำเภอเมืองนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส และติดต่อกับอำเภอรือเสาะ

จังหวัดนราธิวาส เป็นต้นมีเส้นทางลากยาง

บ้านตะลาฆอสะโต –  บ้านบลูกาสนอ

และเส้นบ้านปาลอบาต๊ะ –  บ้านกำปงปีแซ