(ชื่อเรื่องปราชญ์คนที่ 2 (ป่าชุมชนบ้านต้นตาล)

https://forestinfo.forest.go.th/Default.aspx

นักปราชญ์ นายมะซี มะแกซง

นายมะซี มะแกซง ( นักปราชญ์ชาวบ้าน )