โครงการ/กิจกรรม

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้ นางสาวอามลีนา อูมา ครูอาสาฯ ปอเนาะฯ ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งมีนางสุนีย์ บินแวนาแว นำนักศึกษาปอเนาะ สันติศาสน์อิสลาม สกร.อำเภอยี่งอ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีนางนุชนารถ แก้วถาวร ตำแหน่ง ครู เป็นวิทยากรบรรยายให้องค์ความรู้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น.นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ ได้มอบหมายให้ นางสาวสีตียือแลขอ ลีแมง ตำแหน่ง ครู จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยกรพบวนการโครงงานและสะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาสกร.อำเภอยี่งอ ซึ่งมีนางสาวสุนีย์ บินแวนาแว ได้นำนักศึกษาปอเนาะสันติศาสน์อิสลาม เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยมีคณะทีมงานจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนราธิวาส เป็นวิทยากรบรรยายให้องค์ความรู้ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นางสาวรอฮานี อาแวกาจิ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอยี่งอ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอยี่งอ มอบหมายให้นางสาวเจ๊ะนูรไอนี เจ๊ะมะลี บรรณารักษ์ชำนาญการ จัดกิจกรรมวันดินโลก โดยมีนางสาวสุนีย์ บินแวนาแว นำนักศึกษาปอเนาะสันติศาสน์อิสลามเข้าร่วมกิจกรรมตามที่องค์การสหประชาชาติ มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประกาศรับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลกทั้งนี้การพัฒนาเรื่องทรัพยากรดินและน้ำควรได้รับการปลูกฝังตั้งแต่ยังเยาว์ เพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการดูแลรักษา นักเรียน นักศึกษา เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญ เพื่อให้เด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖ ในหัวข้อ “soil and Water. a source of lfe ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”#Worldsoliday#วันดินโลก#ดินดีน้ำสมบูรณ์เกื้อกูลชีวิต#soiland waterasourceoflife

โดยห้องสมุดประชาชาอำเภอยี่งอ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องวันดินโลก โดยมีใบงานให้ค้นคว้าจากหนังสือและแบบทดสอบ เพื่อทบทวนความเข้าใจเนื้อหาและความสำคัญของวันดินโลก ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส