(ชื่อเรื่องปราชญ์คนที่ 1)ด้านเกษตรผสมผสาน

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลยี่งอ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอยี่งอ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส

คำอธิบาย: https://scontent.fbkk7-3.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/15129951_999556436821482_1682677719_n.jpg?oh=8fd187bbe8b01beea44c010eab2f5a43&oe=58302A1Fแบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

สาขา/ด้าน เกษตรกรรม

  • ประวัติ

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ    นางฮายานิ่ง         นามสกุล เปาะแต

เชื้อชาติ    ไทย   สัญชาติ  ไทย   เลขประจำตัวประชาชน 3-96040-004-27-3

วัน เดือน ปี ที่เกิด   24 / พ.ค / 2511  อายุ  48  ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)  บ้านกูเล็ง ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่  199/1 บ้านกูเล็ง  หมู่ที่ 2 ตำบล ยี่งอ

อำเภอ   ยี่งอ  จังหวัด  นราธิวาส  รหัสไปรษณีย์  96180

โทรศัพท์บ้าน……………….-……………………โทรศัพท์มือถือ 061-3699651

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่ 199/1 บ้าน กูเล็ง  หมู่ที่  2

ตำบล  ยี่งอ อำเภอ ยี่งอ   จังหวัด  นราธิวาส

โทรศัพท์ 061-3699651

พิกัดที่ตั้ง ๖.407274,101.702526

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

ระดับ ม.6

ปัจจุบันประกอบอาชีพ รับจ้าง

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา   นายมะรอฮิง  เปาะแต      ชื่อมารดา  นางสีเยาะ  เปาะแต

อาชีพบิดา    รับจ้าง             อาชีพมารดา   แม่บ้าน

เป็นบุตรคนที่        1            ในจำนวนพี่น้อง    3    คน

สามี ชื่อ นายเจ๊ะและ  เจะเต๊ะ        ( นามสกุลเดิม)     เจะเต๊ะ

   มีบุตรชาย     1    คน       บุตรหญิง    2     คน    รวมทั้งหมด     3     คน

   ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

  • ชื่อ-นามสกุล  น.ส.อาวาติฟ เจะเต๊ะ        อาชีพ   นักศึกษา
  • ชื่อ-นามสกุล  น.ส.อารีฟะฮ์  เจะเต๊ะ       อาชีพ   นักศึกษา
  • ชื่อ-นามสกุล  ด.ช.มุคลิส  เจะเต๊ะ          อาชีพ   นักเรียน

๒. ประวัติชีวิตและผลงาน

      ๒.๑  มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด

เกษตรกรรม

๒.๒  การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้รบการถ่ายทอด ได้เรียน  จนมีความรู้

             มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ หรือประกอบอาชีพ ตามข้อ ๒.๑

                   ๑. เกษตรกรรม   ใช้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ความรู้ที่มีอยู่เพื่อเผยแพร่ให้กับคนในชุมชน

๓. ประสบการณ์ทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

        ๓.๑  ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง ( ระบุความรู้ ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม / ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑ )

  • เรื่อง  งานด้านการเกษตร

-นำความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดไปถ่ายทอดให้กับคนในหมู่บ้านรวมถึงภาคีเครือข่ายใกล้เคียงในตำบล     

                    ๒. เรื่อง  งานด้านการช่วยเหลือสังคม

            – จิตอาสาฯสมัครสาธารณสุข (อสม.) ดีเด่นตำบลยี่งอ ประจำปี 2545

            -ดูแลคนพิการเพื่อให้ได้รับสิทธิต่างๆ รวมถึงให้พวกเขาได้รับคุณภาพชีวิตที่ดี

            -ปฏิบัติงานของแพทย์ประจำตำบลยี่งอ

            -อาสาฯสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

            ๓.๒  การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง การเพาะเห็ดรวมถึงการบริหารจัดการการตลาดในชุมชน

              ให้กับหน่วยงาน/องค์กร

            -ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลยี่งอ

            -พัฒนาชุมชน

            -องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ (อบต.ยี่งอ)    

                    (รูปแบบ) ด้วยวิธี               

            -ภาคีเครือข่าย

            -สาธิตในฟาร์มเพาะเห็ด

             จำนวน ….5… ครั้ง / ปี    

            ผู้รับการถ่ายทอดได้นำความรู้ไปใช้ จำนวน ……..4…….  คน / กลุ่ม

             ได้แก่

  • กลุ่มสตรี
  • กลุ่มเยาวชน
  • กลุ่มการเกษตร
  • กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

      ๓.๓  ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญอื่นๆ

            -ตัดเย็บเสื้อผ้า

            -ทำฝาชีริบบิ้น

            -สานตะกร้าพลาสติก

๔. ผลงานที่ปรากฏ

   ๔.๑ ผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ(ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑) เป็นประโยชน์กับสังคมในการแก้ปัญหา และพัฒนา

ชุมชน/สังคม  ได้แก่

    ๔.๑.๑  เรื่อง ส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนเพื่อให้สร้างรายได้ให้กับคนในครอบครัว

    ๔.๑.๒  เรื่อง การให้คำปรึกษาและแนะนำในการทำการเกษตร

๔.๒ ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น)

-รับปักชื่อ ปักอักษร

๕. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

   ๕.๑ ชื่อ – สกุล     นางฮัสะนะ  เปาะแต          อายุ     43    ปี

ตำแหน่ง    อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.ยี่งอ)

สถานที่ทำงาน  199            หมู่ที่  2

ตำบล    ยี่งอ  อำเภอ  ยี่งอ   จังหวัด  นราธิวาส

โทรศัพท์