วันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย
เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาศที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุธศักราช ๒๔๗๕
เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นรัฐธรรมนูญถาวร ฉบับแรกของประเทศไทย