นายวิเชียร รัตนบุญโน

ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่นมโนราห์เยื้อนน้อยเจริญศิลป์

ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นนาฏศิลป์และการเล่นพื้นบ้าน

ชื่อ – สกุล /กลุ่มผู้สร้างสรรค์ นายวิเชียร รัตนบุญโน คณะมโนราห์เยื้อนน้อยเจริญศิลป์ ตำบลสุไหงปาดี

สถานที่ตั้ง/ที่อยู่.๘๒ หมู่๒ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

พิกัด ๖.๑๕๓๗๑๑๔,๑๐๑.๙๐๓๖๔๘

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๙-๕๙๖๕๘๐๒

ที่มาของภูมิปัญญาท้องถิ่น มโนราห์ เป็นศิลปะการแสดง ที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่น ของภาคใต้ โดยมีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ที่มีท่ารำที่อ่อนช้อย  สวยงาม    ผู้ขับร้องต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ สรรหาคำให้สัมผัสกันได้อย่างฉับไว มีความหมายทั้งบทร้อง ท่ารำและเครื่องแต่งกาย  นายวิเชียร รัตนบุญโน เป็นผู้สนับสนุน ได้ร่วมกับเยาวชนในตำบลสุไหงปาดี ที่มีความสนใจ  ต้องการ ฟื้นฟูการแสดงการรำมโนราห์พื้นเมือง และต้องการที่ถ่ายทอดวิธืการประดิษฐ์เครื่องแต่งกายมโนราห์ให้กับเยาวชนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจได้ศึกษา และเรียนรู้ประวัติความเป็นมา

ลักษณะเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น. มโนราห์ เป็นศิลปะการแสดงท้องถิ่นที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนภาคใต้มาช้านาน เป็นการแสดงที่มีแบบแผนในการร่ายรำและขับร้องที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ฉพาะถิ่น มีดนตรีเป็นลูกคู่ เล่นรับ-ส่งตลอดการแสดง

โดยผู้รำโนราจะสวมเครื่องแต่งกายที่ทำด้วยลูกปัดหลากสี สวมปีกหางคล้ายนก เทริดทรงสูง ต่อเล็บยาวที่ทำด้วยโลหะ การแสดงโนราเป็นที่นิยม และถือปฏิบัติแพร่หลายในชุมชนรอบ ๆ ทะเลสาบสงขลา และยังได้รับความนิยมไปตลอดสองฟากฝั่งของคาบสมุทรอินโดจีน  ส่วนทางตอนใต้มีคณะโนราห์สองภาษา ที่ยังคงแสดงอยู่ในเขตสามจังหวัดภาคใต้และมีการแสดงของชุมชนไทย ในรัฐตอนเหนือของสหพันธรัฐมาเลเซีย ได้แก่ กลันตัน เกดาห์ ปะลิส และปีนัง