บริบทตำบล

ข้อมูลตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

        ประวัติและข้อมูลตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

คำว่า  “สุไหงปาดี”  เป็นภาษาท้องถิ่นมาลายู แปลว่า  “ คลองข้าวเปลือก ”  สาเหตุที่เรียกว่า            สุไหงปาดี  หรือ คลองข้าวเปลือก   สืบเนื่องมาจากสมัยก่อนการคมนาคมไม่สะดวกคงใช้เฉพาะทางเรือในการสัญจรไปมา   ค้าขายตั้งแต่ปากน้ำบางนราถึงคลองตากใบ  และคลองสุไหงปาดีในที่สุด  โดยใช้แม่น้ำลำคลองที่ไหลมาจากเทือกเขาสันกาลาคีรี  และบริเวณทั้งสองฝั่งคลองมีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์   โดยเฉพาะมีการปลูกข้าวเปลือกจึงได้เรียกคลองที่เป็นเส้นทางผ่านไปมาว่า  “ สุไหงปาดี ”

เมื่อสมัยปี  พ.ศ 2440 ตำบลสุไหงปาดี  เคยเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี  บริเวณสี่แยก บ้านท่า  หมู่ที่  11  ตำบลสุไหงปาดี   (ปัจจุบัน)   และต่อมาจึงย้ายไปตั้งที่ตำบลปะลุรูจนถึงปัจจุบัน แต่ยังคงใช้ชื่อ อำเภอสุไหงปาดี  มีพื้นที่ทั้งหมด   172.645    ตารางกิโลเมตร หรือ   107,903.01   ไร่      มีทั้งหมด 12หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ       ติดต่อกับ  ตำบลมะรือโบออก  อำเภอเจาะไอร้อง  และตำบลบางขุนทอง  อำเภอตากใบ

ทิศใต้          ติดต่อกับ  ตำบลปะลุรู  อำเภอสุไหงปาดี   และตำบลปูโย๊ะ  อำเภอสุไหงโก-ลก

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ตำบลพร่อน  และตำบลโฆษิต  อำเภอตากใบ

ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ  ตำบลโต๊ะเด็ง  อำเภอสุไหงปาดี และตำบลบูกิต   อำเภอเจาะไอร้อง

ร้อยละของการนับถือศาสนา      ศาสนาพุทธร้อยละ76           ศาสนาอิสลามร้อยละ24

สถานศึกษา
– โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนธัญธารวิทยา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านควน
– โรงเรียนประถมศึกษา 6 แห่ง ได้แก่
1. โรงเรียนวัดโบราณสถิตย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านแซะ ตำบลสุไหงปาดี
2. โรงเรียนวัดประดิษฐ์บุปผา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ตำบลสุไหงปาดี
3. โรงเรียนบ้านตาเซะเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านตาเซะเหนือ ตำบลสุไหงปาดี
4. โรงเรียนวัดประชุมชลธาราฯ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านควน ตำบลสุไหงปาดี
5. โรงเรียนราชภักดี ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านปิเหล็ง ตำบลสุไหงปาดี
6. โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านตลิ่งสูง ตำบลสุไหงปาดี
– ศูนย์การเรียนชุมชน 3 แห่ง คือ    -ศูนย์การเรียนชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านแซะ
-ศูนย์การเรียนชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านป่าหวาย
-ศูนย์การเรียนชุมชนหมู่ที่ 11 บ้านท่า
– ศูนย์เยาวชน 1 แห่ง
– ศูนย์ สอชต. 1 แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง ได้แก่     รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ตั้ง จำนวนเด็กเล็ก (คน)
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไอกูบู หมู่ที่ 1 บ้านไอกูบู
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประดิษฐ์บุปผา บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาเซะเหนือ หมู่ที่ 5 บ้านตาเซะเหนือ
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควน หมู่ที่ 6 บ้านควน
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าหวาย หมู่ที่ 8 บ้านป่าหวาย

ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ตำบลสุไหงปาดี
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุไหงปาดี ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านควน ตำบลสุไหงปาดี

การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ตำบลสุไหงปาดีมีศักยภาพของชุมชนและพื้นที่โดยการรวมกลุ่มของประชาชน
แยกเป็น – กลุ่มสตรี 12 กลุ่ม
– กลุ่มออมทรัพย์ 7 กลุ่ม
– กองทุนบทบาทสตรีประจำตำบล 1 กองทุน
– กองทุนหมู่บ้านและชุมชน 12 หมู่บ้าน
– กองทุนแก้ไขปัญหาความยากจน 5 หมู่บ้าน
– กองทุนแม่ของแผ่นดิน 7 หมู่บ้าน
– กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสุไหงปาดี 1 กลุ่ม

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม         การนับถือศาสนา
ด้านศาสนา
สถาบันและองค์กรทางศาสนา วัด จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
– วัดประชุมชลธารา ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านควน ตำบลสุไหงปาดี
– วัดโบราณสถิตย์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านแซะ ตำบลสุไหงปาดี
– วัดประดิษฐ์บุปผา ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ตำบลสุไหงปาดี

– มัสยิด /มัสดราเซาะห์/ โรงเรียนตาดีกาในตำบลสุไหงปาดี
– มัสยิด จำนวน 4 แห่ง
– มัสดราเซาะห์ จำนวน 3 แห่ง
– โรงเรียนตาดีกา จำนวน 3 แห่ง

การท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวดังนี้
1. ทุ่งนาโคกเป็ด ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านแซะ
2. วัดโบราณสถิตย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 บ้านแซะ
3. สวนพฤกษาศาสตร์ 60 พรรษา มหาราชินี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านใหม่
4. โครงการอ่างเก็บน้ำโคกยาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านควน
5. วัดประชุมชลธารา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6 บ้านควน