บริบทอำเภอสุไหงปาดี

ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

@ สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา           ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดี

ที่ตั้งอยู่                     ซอยฉัตรวาริน 2 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140

โทรศัพท์  073-651657
โทรสาร   073-651657

E – mail                   sungaipadi1.nfe2@gmail.com   
Website 
                http://narathiwat.nfe.go.th/sungaipadi

Face book               https://www.facebook.com/sungaipadi.nfe

(สกร.อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส)

          ละติจูด/ลองติจูด          6.087306 /101.878863

สังกัด                       สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส

กรมส่งเสริมการเรียนรู้

กระทรวงศึกษาธิการ

 1. ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

ประวัติความเป็นมา และสถานที่ตั้ง

เมื่อ พ.ศ. 2524 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด”               สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน  มีหน้าที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน ได้แก่การศึกษาแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานการศึกษาสายสามัญและการศึกษาสายอาชีพ การศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบห้องสมุดประชาชน ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน และจัดโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ ปี พ.ศ.2536 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง “ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ”เพื่อเป็นสถานศึกษาที่ทำหน้าที่จัดการศึกษานอกโรงเรียน                ในพื้นที่บริการ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ส่งผลให้การบริการการศึกษานอกโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ทำได้อย่างทั่วถึงมากขึ้น

โดยศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสุไหงปาดี ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2537  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ/กิ่งอำเภอ                ในระยะแรก ๆ ยังไม่มีหัวหน้าหรือผู้อำนวยการ แต่จะมีผู้ประสานงานในการดำเนินงานระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกับระดับจังหวัด คือ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดนราธิวาส                  และต่อมาในสมัย ดร.รุ่ง แก้วแดง ได้มีการประกาศแต่งตั้งให้มีหัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนขึ้น และต่อมา            ได้พัฒนาขึ้นในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

ต่อมาได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ.2551 เรื่องประกาศ                                  ใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 เดือนมีนาคม 2551 เป็นต้นมา  โดยได้เปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอสุไหงปาดี”    เป็น “ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดี” เรียกชื่อย่อว่า “กศน.อำเภอสุไหงปาดี” ชื่อภาษาอังกฤษ “Sungaipadi District Non-Formal and Information Education Centre” มีสถานะเป็นหน่วยงานการศึกษา          มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ กำกับดูแลสถานศึกษาในสังกัด คือ “ศูนย์การเรียนชุมชน” โดยเรียกชื่อย่อว่า “ศรช.” ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้ง กศน.ตำบลขึ้นเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล      โดยเรียกชื่อย่อว่า “กศน.ตำบล” และกำหนดในวันที่ 4 เดือนมีนาคม ของทุกปีเป็นวันสถาปนาสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ.2566 ได้บัญญัติให้เปลี่ยนสำนักงานส่งเสริมการศึกษา      นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมในกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และให้มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายกำหนด โดยกำหนดให้มีสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับจังหวัดทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด และให้มีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบล ศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือเฉพาะกิจการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทำหน้าที่จัดการเรียนรู้ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นมา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดี ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ซอยฉัตรวาริน 2 ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140 ปัจจุบันมี นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา       นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้        อำเภอสุไหงปาดี

ข้อมูลทั่วไป

          ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดี ทำหน้าที่ในการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา  ตามอัธยาศัยในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ประกอบด้วย

 1. 1. กศน.ตำบล จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

กศน.ตำบลสุไหงปาดี

กศน.ตำบลปะลุรู

กศน.ตำบลโต๊ะเด็ง

กศน.ตำบลสากอ

กศน.ตำบลริโก๋

กศน.ตำบลกาวะ

 1. 2. สถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

สถาบันศึกษาศึกษาปอเนาะมิฟตาฮูลอิสลาม

สถาบันศึกษาศึกษาปอเนาะมิฟตาฮูลญันนะห์

สถาบันศึกษาศึกษาปอเนาะกีรออาตุลฟาลาฮ

สถาบันศึกษาศึกษาปอเนาะดารุลอิสลาฮิดดีนีย์

 1. 3. ห้องสมุดประชาชน จำนวน 1 แห่ง

ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงปาดี

 1. 4. บ้านหนังสือชุมชน จำนวน 18 แห่ง ดังนี้

บ้านหนังสือชุมชนบ้านโผลง

                   บ้านหนังสือชุมชนบ้านโต๊ะเด็ง

บ้านหนังสือชุมชนบ้านไอบาตู

                   บ้านหนังสือชุมชนบ้านกำปงบือแน

บ้านหนังสือชุมชนบ้านบาลูกา

                   บ้านหนังสือชุมชนบ้านจือแร

                   บ้านหนังสือชุมชนบ้านโคกตา

                   บ้านหนังสือชุมชนบ้านละหาน

บ้านหนังสือชุมชนบ้านปะลุรู

                   บ้านหนังสือชุมชนบ้านตลิ่งสูง

บ้านหนังสือชุมชนบ้านใหญ่

                   บ้านหนังสือชุมชนบ้านควน

                   บ้านหนังสือชุมชนบ้านบาโงมาแย

บ้านหนังสือชุมชนบ้านตันหยง

                   บ้านหนังสือชุมชนบ้านบอเกาะ

                   บ้านหนังสือชุมชนบ้านกาวะ

บ้านหนังสือชุมชนบ้านเปาะเจ๊ะเต็ง

                   บ้านหนังสือชุมชนบ้านจาแบปะ

ข้อมูลด้านบุคลากร

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดีมีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 24 คน

 1. 1. ผู้บริหาร /ข้าราชการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี จำนวน 12 คน

นางหทัยกาญจน์           วัฒนสิทธิ์

นายนุรอัสวาน             สิงหะ

นายสมบูรณ์               มามะ

นายมูฮัมหมัดอัสรี         ยูโซะ

นายอัลนากิฟท์            ดารอเดร์

นางแวนูรไอนี              ตาเยะ

นางรจนา                  นิลวัฒน์

นางยูไนดะห์               มะเก

นางมัทมา                  แวนาแว

นายณัฐนิช                 แก้วเมฆ

นางสาวโนร์มีร์รา          ดะแซ

นายสัญญา                 สุวรรณราช

 1. 2. พนักงานราชการ ประเภท ครูอาสาสมัคร กศน.           จำนวน 2 คน

นายนิไยลานี               บินนิเด็ง

นางสาวชนัญญา           ศรีสุข

 1. 3. พนักงานราชการ ประเภท ครู กศน.ตำบล           จำนวน 5 คน

นายอาหามะ               ตาเยะ

นางยามีละห์               สิงหะ

นางสาวจันทิรา            สือแม

นางสุทธิดา                 อุดมเพ็ชร์

นางสาวรุสนีดา            ยูนุ๊

 1. 4. พนักงานราชการ ประเภท ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ        จำนวน 2 คน

ว่าที่ร้อยตรี สหัฐ           มะดาแฮ

นายอดุลย์                  ซะลอ

 1. 5. พนักงานราชการ ประเภท นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 คน

นางสาวกันภิรมย์          แสงฉายศุภกุล

 1. 6. พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 คน

บรรณารักษ์ห้องสมุด

นางสาวรุสสะลีนา  ยาเส็ง

พนักงานบริการ

นางอาฟิสา       ตาเล๊ะ

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
1. นางหทัยกาญจน์  วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี ปริญญาตรี  สาขาประถมศึกษาปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา
2. นายนุรอัสวาน  สิงหะ ครู ปริญญาตรี  สาขาพืชศาสตร์ป.บัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
3. นายสมบูรณ์  มามะ ครู ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ป.บัณฑิต    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
4. นายมูฮัมหมัดอัสรี  ยูโซะ ครู ปริญญาตรี  สาขาศึกษาศาสตร์
5 นายอัลนากิฟท์  ดารอเดร์ ครู ปริญญาตรี  สาขาสังคมศึกษา
6 นางแวนูรไอนี  ตาเยะ ครู ปริญญาตรี  สาขาบรรณารักษ์
7 นางรจนา  นิลวัฒน์ ครู ปริญญาตรี  สาขาบริหารทั่วไปปริญญาโท  สาขาบริหารการศึกษา
8 นางยูไนดะห์  มะเก ครู ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจป.บัณฑิต    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

 

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา
9 นางมัทมา  แวนาแว ครู ปริญญาตรี  สาขาสังคมศึกษา
10 นายวณัฐนิช  แก้วเมฆ ครู ปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
11. นางสาวโนร์มีร์รา  ดะแซ ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์
12. นายสัญญา  สุวรรณราช ครูผู้ช่วย ปริญญาตรี  สาขาเกษตรศาสตร์ป.บัณฑิต    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
13. นายนิไยลานี  บินนิเด็ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล ปริญญาตรี  สาขาการตลาด
14. นางสาวชนัญญา  ศรีสุข ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำตำบล ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
15 ว่าที่ ร.ต.สหัฐ  มะดาแฮ ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ปริญญาตรี  สาขาบรรณารักษ์
16 นายอดุลย์  ซะลอ ครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมเครื่องกลปริญญาโท  หลักสูตรและการสอน
17 นายอาหามะ  ตาเยะ ครู กศน.ตำบล ปริญญาตรี  สาขาพืชศาสตร์
18 นางยามีละห์  สิงหะ ครู กศน.ตำบล ปริญญาตรี  สาขาการจัดการทั่วไปป.บัณฑิต    หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
19 นางสุทธิดา  อุดมเพ็ชร์ ครู กศน.ตำบล ปริญญาตรี  สาขาเกษตร
20 นางสาวจันทิรา  สือแม ครู กศน.ตำบล ปริญญาตรี  สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
21 นางสาวรุสนีดา  ยูนุ๊ ครู กศน.ตำบล ปริญญาตรี  สาขารัฐศาสตร์
22 นางสาวกันภิรมย์ แสงฉายศุภกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ ปริญญาตรี  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
23 นางสาวรุสสะลีนา ยาเซ็ง บรรณารักษ์ ปริญญาตรี  สาขาบรรณารักษ์
24 นางอาฟิสา ตาเล๊ะ พนักงานบริการ ปริญญาตรี  สาขาการศึกษานอกระบบ

@ ทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีทักษะที่จำเป็น              ในการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

 1. 1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 2. 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและชุมชน ในการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
 3. 3. ส่งเสริมและพัฒนาการนำเทคโนโลยีทางการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 4. 4. พัฒนาหลักสูตร รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม การวัดและประเมินผล ในทุกรูปแบบ
 5. 5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการเพื่อมุ่งจัดการศึกษาที่มีคุณภาพโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม

@ อัตลักษณ์

มีจิตอาสา น้อมนำความพอเพียง

@ เอกลักษณ์สถานศึกษา
          ขยายโอกาสการศึกษาสู่ชุมชน

@ จำนวนผู้เรียน ผู้รับบริการ และจำนวนผู้จัดการเรียนรู้ (ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานการประเมินตนเอง)

หลักสูตร/ประเภท จำนวนผู้เรียน (คน) รวมจำนวน(คน)  จำนวนผู้จัดการเรียนรู้ (คน)
ชาย หญิง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565
– ระดับประถมศึกษา   31    5   36   3
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 268 113 381 13
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 259 100 359 11
รวมจำนวน (คน) 558 218 776 27
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566
– ระดับประถมศึกษา   38    7   45   4
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 324 116 440 15
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 282 104 386 12
รวมจำนวน (คน) 644 227 871 21
รวมจำนวนทั้ง 2 ภาคเรียน (คน)  1,202 445    1,647 48
การศึกษาต่อเนื่อง
1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน– 1 อำเภอ 1 อาชีพ

– พัฒนาอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ)

– ชั้นเรียนวิชาชีพ (31 ชั่วโมงขึ้นไป)

12

15

74

0

335

0

12

350

74

1

23

6

2. โครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6 5 11 1
3. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 7 19 26 1
4. โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 20 61 81 1
5. โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน 11 19 30 7
รวมจำนวน (คน) 145 439 584 40
การศึกษาตามอัธยาศัย
1.โครงการห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงปาดี 814 1,286 2,100 2
2.โครงการบ้านหนังสือชุมชน 996 1,204 2,200 6
3.โครงการหน่วยบริการรถโมบายเคลื่อนที่ 1,178 1,622 2,800 3
4.อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 88 102 190 6
5.ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 1,099 1,101 2,200 7
รวมจำนวน (คน) 4,175 5,315 9,490 24

 

@จำนวนบุคลากร (ปีงบประมาณที่จัดทำรายงานการประเมินตนเอง)

ประเภท/ตำแหน่ง จำนวน (คน)
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวมจำนวน
ข้าราชการครู 10 2 12
บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจำ
อื่น ๆ (ระบุ) …………………………
พนักงานราชการ
            – ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน 2 2
            – ครู กศน. ตำบล
           – ครูอาสา ฯ ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ 1 1 2
            – ครูอาสา ฯ ประจำศูนย์การเรียนชุมชน 5 5
            – อื่น ๆ (ระบุ) เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 1
อัตราจ้าง
            – ครูศูนย์การเรียนชุมชน
            – อื่น ๆ (ระบุ) จ้างเหมาบริการ 2 2
รวมจำนวน 21 3 24

  

@ ศกร.ตำบล/แขวง/ศูนย์การเรียนชุมชน

กศน.ตำบล/แขวง ที่ตั้ง ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบ
1.       ศกร.ตำบลสุไหงปาดี หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี นางสุทธิดา  อุดมเพ็ชร์
2.       ศกร.ตำบลปะลุรู หมู่ที่ 1 ตำบลปะลุรู นายนิไยลานี  บินนิเด็ง
3.       ศกร.ตำบลโต๊ะเด็ง หมู่ที่ 5 ตำบลโต๊ะเด็ง นางสาวจันทิรา  สือแม
4.       ศกร.ตำบลกาวะ หมู่ที่ 3 ตำบลกาวะ นางสาวรุสนีดา  ยูนุ๊
5.       ศกร.ตำบลริโก๋ หมู่ที่ 4 ตำบลริโก๋ นางยามีละห์  สิงหะ
6.       ศกร.ตำบลสากอ หมู่ที่ 2 ตำบลสากอ นายอาหามะ  ตาเยะ
ศูนย์การเรียนชุมชน ที่ตั้ง ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบ

@ แหล่งเรียนรู้

แหล่งเรียนรู้ ด้าน ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบ
1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร เกษตรครบวงจร บ้านจือแร ม. 1 ต.ริโก๋      อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นางยามีละห์  สิงหะ
2.โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เชิงอนุรักษ์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโต๊ะเด็ง ม. 1 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นางจันทิรา  สือแม
3.ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ เกษตรผสมผสาน บ้านปะลุรู ม. 3 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นายนิไยลานี  บินนิเด็ง
4.น้ำตกฉัตรวาริน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านโผลง ม. 5 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นางจันทิรา  สือแม
5.ศูนย์เรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง     การปลูกผักสวนครัว       พืชสมุนไพร และไม้ยืนต้น บ้านจือแร ม. 1 ต.ริโก๋     อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นางยามีละห์  สิงหะ
6.ศูนย์เรียนรู้บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเศรษฐกิจพอเพียง    การปลูกผัก ทำไร่ ทำนา    ในรูปแบบผสมผสาน บ้านท่า ม. 11 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นางสุทธิดา  อุดมเพ็ชร์
7.แหล่งเรียนรู้การปลูกข้าวซือรีบูกันตัง ด้านการทำนาพันธุ์พื้นเมืองและปลูกพืชหมุนเวียนตามฤดูกาล บ้านสือแด ม. 7 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นายอาหามะ  ตาเยะ
8.ศูนย์เรียนรู้เกษตรแบบผสมผสาน ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านการทำเกษตรแบบผสมผสาน บ้านจาแบปะ ม. 3 ต.กาวะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นางสาวรุสนีดา  ยูนุ

 

 

9.ฟาร์มตัวอย่าง เชิงอนุรักษ์เศรษฐกิจพอเพียง ม.3 ต.สุไหงปาดี                อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นางสุทธิดา  อุดมเพ็ชร์
10.ศูนย์รวมพันธุ์ไม้ ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ม.3 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นางสุทธิดา  อุดมเพ็ชร์
11.โครงการฟาร์มตัวอย่าง เชิงอนุรักษ์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโคกโก ม.1 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นางจันทิรา  สือแม
12.น้ำตกฉัตรวาริน แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านโผลง ม.5 ต.โต๊ะเด็ง อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นางจันทิรา  สือแม
13. น้ำตกบือราแง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านบือแนลูวัส ม.7 ต.ริโก๋  อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นางยามีละห์  สิงหะ
14. น้ำตกสายรุ้ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บ้านสากอ ม.4 ต.สากอ      อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นายอาหามะ  ตาเยะ
15. วัดโคกตา ศาสนสถาน บ้านโคกตา ม.1 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นายนิไยลานี  บินนิเด็ง
16. วัดปริมังคราวาส ศาสนสถาน บ้านโคกตา ม.1 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นายนิไยลานี  บินนิเด็ง
17. วัดประชุมชลธารา ศาสนสถาน ม.6 ต.สุไหงปาดี              อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นางสุทธิดา  อุดมเพ็ชร์
18. มัสยิดบ้านโคกตา ศาสนสถาน บ้านโคกตา ม.1 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส นายนิไยลานี  บินนิเด็ง

@ ภาคีเครือข่าย

ภาคีเครือข่าย
(กลุ่ม องค์กร และหน่วยงาน)

ด้าน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
1.ที่ว่าการอำเภอสุไหงปาดี การปกครอง ถนนประชาชื่น ตำบลปะลุรู 0-7365-1153
2.เทศบาลตำบลปะลุรู การปกครองท้องถิ่น ถนนฉัตรวาริน ตำบลปะลุรู 0-7365-1714
3.องค์การบริหารส่วนตำบลปะลุรู การปกครองท้องถิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลปะลุรู 0-7365-1498
4.องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี การปกครองท้องถิ่น หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี 0-7365-3055
5.องค์การบริหารส่วนตำบลโต๊ะเด็ง การปกครองท้องถิ่น หมู่ที่ 1  ตำบลโต๊ะเด็ง 0-7352-3152
6.องค์การบริหารส่วนตำบลริโก๋ การปกครองท้องถิ่น หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ 0-7353-0977
7.องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ การปกครองท้องถิ่น หมู่ที่ 4 ตำบลสากอ 0-7365-3554
8.องค์การบริหารส่วนตำบลกาวะ การปกครองท้องถิ่น หมู่ที่ 2 ตำบลกาวะ 0-7364-5055
9.สถานีตำรวจภูธรสุไหงปาดี การพิทักษ์สันติราษฎร์ ถนนประชาชื่น ตำบลปะลุรู 0-7365-1157
10. โรงเรียนธัญธารวิทยา การศึกษา หมู่ที่ 2 ตำบลสุไหงปาดี 09-0214-1904
11. โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี การศึกษา ถนนจารุเสถียร ตำบลปะลุรู 0-7365-1151
12. โรงเรียนบ้านโคกตา การศึกษา ถนนประชาชื่น ตำบลปะลุรู 0-7365-1209
13. สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ การศึกษา ถนนประชาชื่น ตำบลปะลุรู 0-7365-1255
14. สำนักงานเกษตรอำเภอ การเกษตร ถนนประชาชื่น ตำบลปะลุรู 0-7365-1185
15. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สาธารณสุข ถนนฉัตรวาริน  ตำบลปะลุรู 0-7365-1330
16. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ พัฒนาชุมชน ถนนประชาชื่น ตำบลปะลุรู 0-7362-3129
17. โรงพยาบาลสุไหงปาดี สุขภาพพลานามัย ถนนจารุเสถียร ตำบลปะลุรู 0-7365-1169
18. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  ตำบลกาวะ สุขภาพพลานามัย หมู่ที่ 2 ตำบลกาวะ 08-1896-9303
19. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสากอ สุขภาพพลานามัย หมู่ที่ 4, 6 ตำบลสากอ 0-7365-3575
20. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลริโก๋ สุขภาพพลานามัย หมู่ที่ 1 ตำบลริโก๋ 0-7353-8875
21. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลโต๊ะเด็ง สุขภาพพลานามัย หมู่ที่ 1 ตำบลโต๊ะเด็ง 0-7353-8912
22. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสุไหงปาดี สุขภาพพลานามัย หมู่ที่ 3 ตำบลสุไหงปาดี 0-7365-3094

@ ภูมิปัญญา

บุคคล
(ปราชญ์ชาวบ้าน  ภูมิปัญญา ผู้นำ)

ความรู้ ความสามารถ

ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์

1.นายชิต  รัตนบุญโน สมุนไพร 89 หมู่ที่ 2 ตำบลสุไหงปาดี    โทร. 08-7291-7408
3.นายมูฮัมหมัดนุสรี  สตาปอ เกษตรผสมผสาน 78 หมู่ที่ 3 ตำบลปะลุรู         โทร. 08-6287-3623
4.นายนัสรี  การี ด้านวัฒนธรรม (กุมปัง) 82/2 หมู่ที่ 5 ตำบลริโก๋         โทร. 08-4855-7138
5.นายพาริ  อารง แพทย์แผนไทย (หมอกระดูก) 83 หมู่ที่ 7 ตำบลริโก๋            โทร. 08-7286-4447
6.นายเขียว  เกาะทอง หัตถกรรมอุปกรณ์หาปลา 15 หมู่ที่ 11 ตำบลสุไหงปาดี   โทร. 08-0868-2770
7. นางแก่นแก้ว  จิตติ การทำอาหารขนม 15 ถนนจารุเสถียร ตำบลปะลุรูโทร. 08-6967-6895
8. นายสตอปา  มามะ การทำตะกร้าหวาย 239 หมู่ที่ 6 ตำบลปะลุรู        โทร. 09-1625-2389
9. นายมามะ  ดาโอ๊ะ ด้านวัฒนธรรม (ทำกรือโต๊ะ) 192 หมู่ที่ 6 ตำบลปะลุรู        โทร. 09-1553-1203
10. นายซัลมาน  สีระโก ด้านวัฒนธรรม (อนาซีดกุมปัง) 53 หมู่ที่ 4 ตำบลริโก๋            โทร. 06-5062-1628