จัดการเรียนรู้ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันในการเรียนรู้ในชั้นเรียน แจ้งรายวิชาลงทะเบียนในระดับ ม.ปลาย ประจำภาคเรียนที่ 12567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้บุคลากรครู ศกร.ตำบลสุไหงโก-ลก ดำเนินการจัดการเรียนรู้พื่อคุณวุฒิตามระดับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2567 ณ ห้องเรียน ศกร.ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส โดยครูผู้จัดการเรียนรู้ ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันในการเรียนรู้ในชั้นเรียน แจ้งรายวิชาลงทะเบียนในระดับ ม.ปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา และผลสำเร็จของสถานศึกษาที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียน