นายอดิศักดิ์ นามสกุล แวเต๊ะ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายอดิศักดิ์              นามสกุล แวเต๊ะ

เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย  เลขประจำตัวประชาชน. –

วัน เดือน ปี ที่เกิด    7 / กันยายน /2495  อายุ  64   ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)     อ.สุไหงโก-ลก  จังหวัด    นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่     87   ถนนเทศปฐม       ตำบล สไหงโก-ลก

อำเภอ สุไหงโก-ลก  จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

โทรศัพท์บ้าน  073612913         โทรศัพท์มือถือ   0815401024

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่   บ้านเลขที่     87   ถนนเทศปฐม       ตำบล สไหงโก-ลก

อำเภอ สุไหงโก-ลก  จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

โทรศัพท์  087-3954695

๒. ประวัติชีวิตและผลงาน

      ๒.๑  มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด

อุตสาหกรรมและหัตถกรรม การทำผ้าปาเต๊ะ