นายเจะบือราเฮง  นามสกุล ดอเลาะ

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายเจะบือราเฮง  นามสกุล ดอเลาะ

เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย  เลขประจำตัวประชาชน.3909700025809.

วัน เดือน ปี ที่เกิด    17 / กันยายน /2506  อายุ  54   ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)     บ้านตันหยงลูโละ   จังหวัด    ปัตตานี

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่     454  บ้านกูโบร์   ซอย 4  ถนนประวิวฒน์   ตำบล สไหงโก-ลก

อำเภอ สุไหงโก-ลก  จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96120

โทรศัพท์บ้าน   073-615401   โทรศัพท์มือถือ    089-4634243

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่   454  บ้านกูโบร์   ซอย 4  ถนนประวิวฒน์   ตำบล สไหงโก-ลก

อำเภอ สุไหงโก-ลก  จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์   089-4634243

๒. ประสบการณ์ทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

        ๓.๑  ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง ( ระบุความรู้ ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม / ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑ )

เรื่อง  การนวดแผนไทย  ศึกษาข้อมูลการนวดในแต่ละจุดบนร่างกาย

            ๓.๒  การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง  การนวดแผนไทย ช่วยบรรณเทาการปวดกล้าเนื้อตามร่างกาย

                   ให้กับ ประชาชน

                   (รูปแบบ) ด้วยวิธี นวดถ้วยน้ำโดยใช้สมุนไพร