ดำเนินการปฐมนิเทศย่อยนักศึกษาเพื่อคุณวุฒิตามระดับ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2567 ในระดับ ม.ต้น

วันที่ 29 พฤษภาคม 25

Read more

ข้าราชการครู พนักงานราชการ และเจ้าเหมาบริการ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 20 พฤษภาคม 25

Read more

จัดการเรียนรู้ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันในการเรียนรู้ในชั้นเรียน แจ้งรายวิชาลงทะเบียนในระดับ ม.ปลาย ประจำภาคเรียนที่ 12567

วันที่ 21 พฤษภาคม 25

Read more

กิจกรรมการเรียนรู้ การเพาะปลูกต้นกล้า เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จำกัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ แปลงเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก

วันที่ 21 พฤษภาคม 25

Read more