บริบทตำบล(ศรช.จือแรตูลี)

This page has its layout set to Left Sidebar. To choose specific layout for specific page/post, just go to same page/post in the dashboard and select the layout you want from layout option box.

          ชื่อสถานศึกษา  :   ศกร.ตำบลสุไหงโก-ลก

ที่อยู่    :   สถานที่ตั้งอยู่ภายในที่ว่าอำเภอสุไหงโก-ลก ตึกเก่าของเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๒

             ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก- ลก จังหวัดนราธิวาส   โทรศัพท์ 0๖๑-๙๕๖๔๒๔๑ 

             โทรสาร –

                       E-mail nfe-tumbol@hotmail.com

           สังกัด  :  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสุไหงโก-ลก

                       สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส

            สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

            สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

            กระทรวงศึกษาธิการ

           ชื่อ – สกุล ครู กศน.ตำบล  นางจิรัชยา  มามะ

            เบอร์โทรศัพท์ 0๖๑-๙๕๖๔๒๔๑

             E-mail Jiratchaya_2๕๒๑ @hotmail.com

ศรช.จือแรตูลี

คำว่า“จือแรตูลี”เป็นภาษามลายูท้องถิ่นคือจือแรหมายถึง ป่าทึบ ส่วน“ตูลี” มีความหมายว่าหูหนวก หรือไม่ได้ยิน เนื่องจากพื้นที่ดั่งเดิมของชุมชนจือแรตูลี เป็นป่าทึบรกร้างว่างเปล่า ชาวบ้านเรียกว่า ป่าจันตุหลีซึ่งหมายถึงทึบจนตะโกนไม่ได้ยิน แต่ปัจจุบันด้วยการขยายตัวอาณาเขตของเขตเมือง ทำให้ชาวบ้านเข้ามาถางป่าและปลูกบ้านเรือน จนไม่เหลือสภาพของความเป็นป่าทึบ เกิดการรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นชุมชน โดยได้รับรองการจัดตั้งให้เป็นชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลกในปี พ.ศ.2541 มีนายบรรแสง จิรกาลวิศัลย์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานชุมชนคนแรก ต่อมาได้มีการสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน ประธานชุมชน คือ นายวัชริศ เจ๊ะเลาะ

https://maps.app.goo.gl/16qUi8MiERqipWHA9

ศรช.จือแรตูลี
30 Thanon Rakchana Uthit, Su-ngai Kolok District, Narathiwat 96120, Thailand 
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก, จังหวัดนราธิวาส, 96120

โทรศัพท์:085-6736159

E-mail : adena39713971@gmail.com