ข้าราชการครู พนักงานราชการ และเจ้าเหมาบริการ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ ทุกวันจันทร์ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 20 พฤษภาคม 25

Read more

จัดการเรียนรู้ได้มีการทำข้อตกลงร่วมกันในการเรียนรู้ในชั้นเรียน แจ้งรายวิชาลงทะเบียนในระดับ ม.ปลาย ประจำภาคเรียนที่ 12567

วันที่ 21 พฤษภาคม 25

Read more

กิจกรรมการเรียนรู้ การเพาะปลูกต้นกล้า เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จำกัดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ แปลงเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอสุไหงโก-ลก

วันที่ 21 พฤษภาคม 25

Read more

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ในพื้นที่ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 16 พฤษภาคม 25

Read more