#ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 4 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวรุสมีนี มะยิ ครู เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 3/2567 เพื่อแจ้งข้อราชการ ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละด้าน โดยมีนายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี นายอำเภอศรีสาคร เป็นประธาน ณ หอประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอศรีสาคร ที่ 12 อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

ความรู้สึกทั้งหมด

33