#ประชุมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันพุธ ที่ 3 เมษายน

Read more

#สกร.อำเภอศรีสาคร ขอประชาสัมพันธ์ เนื่องด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ 22 (รอบ2/2567) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 22 (เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 รายละเอียดดังแนบมานี้ค่ะ

ความรู้สึกทั้งหมด 22

Read more