บริบทตำบล

ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการวางแผน

1.ประวัติความเป็นมาของ กศน.อำเภอศรีสาคร

ที่ตั้ง

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลศรีสาคร หรือ ศกร.ตำบลศรสาคร ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ บ้านอีนอ  หมู่ที่  ๒  ตำบลศรีสาคร  อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส  เขตชุมชนบ้านอีนอ ห่างจากสำนักงาน   ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศรีสาคร ประมาณ  ๔  กิโลเมตร

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบล เป็นสถานที่ของอาคารเอนกประสงค์บ้านอีนอ  หมู่ที่  ๒  ตำบลศรีสาคร  อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส  เขตชุมชนบ้านอีนอ  จึงได้ขอใช้อาคารดังกล่าว เพื่อใช้เป็นสถานที่พบกลุ่ม และบริการประชาชน  พร้อมเป็นศูนย์การเรียนตามอัธยาศัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลศรีสาคร ปัจจุบันเปิดทำการให้บริการแก่นักศึกษา กศน.และประชาชนในพื้นที่ มีบุคลากรที่รับผิดชอบงาน กศน.ตำบลศรีสาคร คือ นางกิตติยา  กาฮง ครู กศน.ตำบลศรีสาคร และ นายมะยากี  แวมะนอ ครูอาสาฯประจำตำบลศรีสาคร และ นางฟาดีล๊ะ  สามะอาลี ครูอาสาฯประจำปอเนาะตำบลศรีสาคร เปิดบริการให้คำแนะนำ ปรึกษา ด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยวิธีเรียนการพบกลุ่ม ตั้งแต่เวลา 08.30 น.–16.30 น.  ระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้นแลระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.–16.30 น.  .และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา08.30น.–16.30 น. โดยมีนายมะยากี  แวมะนอ ครูอาสาสมัคร กศน.ประจำตำบลศรีสาคร   นางกิตติยา  กาฮง หัวหน้า กศน.ตำบลศรีสาคร และ นางฟาดีล๊ะ  สามะอาลี  ครูอาสาสมัคร กศน.ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ  เป็นผู้ให้บริการ

  1. 2. สภาพทางกายภาพของชุมชน (ตำบล/แขวง)

ขนาดพื้นที่ ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมติดต่อสื่อสาร

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลศรีสาครหรือ กศน.ตำบลศรีสาคร ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ บ้านอีนอ  หมู่ที่  ๒  ตำบลศรีสาคร  อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส  เขตชุมชนบ้านอีนอ ห่างจากสำนักงาน   ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสาคร ประมาณ  ๔  กิโลเมตร

สภาพทางภูมิศาสตร์ตำบลศรีสาคร

                   ลักษณะภูมิประเทศ   ตำบลศรีสาครมีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบและภูเขาสลับซับซ้อน  มีพื้นที่ราบเป็นบางส่วนเขตภูเขาและที่ราบสูง   ทางทิศตะวันตกและทิศใต้  อยู่ในท้องที่อำเภอศรีสาครตลอดแนวแม่น้ำสายบุรี

          สภาพภูมิอากาศ

                   อำเภอศรีสาคร  มีภูมิอากาศเป็นเขตร้อนชื้น  แบ่งเป็น  2  ฤดู

                   1.ฤดูฝน  ฝนตกชุกในเดือน  พฤษภาคม –ธันวาคม

                   2.ฤดูร้อน  ในช่วงเดือน  มกราคม-เมษายน

                             อุณหภูมิสูงสุด              ประมาณ  32  องศาเซลเซียส

                             อุณหภูมิต่ำสด              ประมาณ  18  องศาเซลเซียส

                             อุณหภูมิเฉลี่ย              ประมาณ  25  องศาเซลเซียส

                             ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย        ประมาณ  2,518.5  มิลลิเมตร

          อาณาเขตติดต่อ

1.ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ         แม่น้ำสายบุรี               ตำบลซากอ

2.ทิศใต้                    ติดต่อกับ         อำเภอจะแนะ              จังหวัดนราธิวาส

3.ทิศตะวันออก            ติดต่อกับ         อำเภอจะแนะ              จังหวัดนราธิวาส

4.ทิศตะวันตก              ติดต่อกับ         ตำบลกาหลง               ตำบลกาหลง

                   ๙.การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมระหว่างอำเภอศรีสาคร  รวม   ๓    สาย   คือ

                   1.จากตำบลศรีสาคร-ตำบลกาหลง  ระยะทาง  ๑๐  กิโลเมตร

                   2.จากตำบลศรีสาคร-อำเภอจะแนะ ระยะทาง  ๒๐  กิโลเมตร

                    3.จากตำบลศรีสาคร-ตำบลซากอระยะทาง  ๑  กิโลเมตร