#ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด

วันที่ 20 กุมภาพันธ์

Read more

#เยี่ยมชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์

Read more

#พิธีเปิด ภายใต้โครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์

Read more

#ดำเนินการจัดสอบระดับชาติ (N-NET) ครั้งที่ 2/2566 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (แบบPaper)

วันที่ 4 กุมภาพันธ์

Read more

#โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา (N-net) ระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนปลาย

วันที่ 1 กุมภาพันธ์

Read more