#ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 30 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางฟาดีล๊ะ สามะอาลี ครูอาสาฯปอเนาะ พร้อมด้วยนายมะยากี แวมะนอ ครูอาสาฯ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักศึกษาใหม่ สกร.อำเภอศรีสาคร ภาคเรียนที่ 1/2567 ณ พื้นที่ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

+4

ความรู้สึกทั้งหมด

99

1

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์

Prayoon Printing

สติกเกอร์ มูดี้ส์ An animated yellow left hand with thumb up.

เขียนความคิดเห็น…

อัลบั้ม การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอ ครั้งที่1/2567

สกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส อยู่กับ ศกร.ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร30 เมษายน เวลา 22:35 น.  · #การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอ ครั้งที่1/2567 วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวดาวาตี กาเดร์ ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอ ครั้งที่1/2567 เพื่อให้มีการนำเสนอสถานการณ์การระบาดของโรคไอกรน โรคไข้เลือดออก และโรคระบาดที่เป็นปัญหาของแต่ละพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงร่วมวางมาตราการแผนการรณรงค์ฉีดวัคซีนเชิงรุกสำหรับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในชุมชน โดยมีนายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี นายอำเภอศรีสาคร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมประภัสสรสิริคุณ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส+2ความรู้สึกทั้งหมด11ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์
เขียนความคิดเห็น…อัลบั้ม ประชุมสภาสันติสุขตำบลซากอ ประจำเดือนเมษายน 2567สกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส อยู่กับ กศน.ตำบล ซากอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส30 เมษายน เวลา 22:13 น.  · #ประชุมสภาสันติสุขตำบลซากอ ประจำเดือนเมษายน 2567 วันที่ 30 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางพาตีเมาะ อาบูซาแล ครูกศน.ตำบลซากอ เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลซากอ ประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่และสร้างความเข้าใจอันดี ตลอดจนสร้างความร่ว… ดูเพิ่มเติมความรู้สึกทั้งหมด11ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์
เขียนความคิดเห็น…อัลบั้ม ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอศรีสาคร ประจำเดือนมีนาคม ครั้ง 6/2567สกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส อยู่กับ กศนตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และคนอื่นๆ อีก 9 คน30 เมษายน เวลา 22:08 น.  · #ประชุมบุคลากร สกร.อำเภอศรีสาคร ประจำเดือนเมษายน ครั้ง 7/2567 วันที่ 29 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวรุสมีนี มะยิ ครู เป็นประธานในการประชุมบุคลากร สกร.อำเภอศรีสาคร ประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 7/2567 เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ ให้มีทิศทางการดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ณ สกร.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส+16ความรู้สึกทั้งหมด15Hamedah Tayea และ คนอื่นๆ อีก 14 คน2ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์อัลบั้ม ประชุมสภาสันติสุขตำบลศรีสาคร ประจำเดือนเมษายน 2567สกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส อยู่กับ กศน.ตำบลศรีสาคร ศรีสาคร30 เมษายน เวลา 22:02 น.  · #ประชุมสภาสันติสุขตำบลศรีสาคร ประจำเดือนเมษายน 2567 วันที่ 29 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางกิตติยา กาฮง ครูกศน.ตำบลซากอ เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบลศรีสาคร ประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่และสร้างความเข้าใจอันดี ตลอดจนสร้างความร่… ดูเพิ่มเติม+5ความรู้สึกทั้งหมด11ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์
เขียนความคิดเห็น…สกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส30 เมษายน เวลา 21:03 น.  · +3ครูหมี1 เมษายน  · กลุ่ม 1 ข้าราชการครูบรรจุใหม่ตั้งแต่ 1 พ.ค. 2567วุฒิ ป.ตรี 4 ปี บรรจุ 1 พ.ค. 67 รับ 16,560 บาท ถึง 1 พ.ค. 68 ปรับเป็น 18,220 บาทวุฒิ ป.ตรี 5 ปี และ วุ… ดูเพิ่มเติมความรู้สึกทั้งหมด11ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์
เขียนความคิดเห็น…อัลบั้ม #โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 181/นธ.2 จังหวัดนราธิวาสสกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส30 เมษายน เวลา 18:50 น.  · #โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 181/นธ.2 จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 23 – 26 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้ข้าราชการ พร้อมด้วยพนักงานราชการ จำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 181/นธ.2 จังหวัดนราธิวาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรยุวกาชาด ให้นำความรู้ไปอบรมให้กับอาสายุวกาชาดในหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด และอาสายุวกาชาดในสถานศึกษาและกิจกรรมตามภารกิจของสภากาชาดไทยต่อไป ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา+60ความรู้สึกทั้งหมด772ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์ดูความคิดเห็นเพิ่มเติมPrayoon Printing1 สัปดาห์ถูกใจตอบกลับ
เขียนความคิดเห็น…อัลบั้ม ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้อง กับพระราชบัญสกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส อยู่กับ กศนตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส และ ศกร.ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร30 เมษายน เวลา 18:30 น.  · #ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้อง กับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.หญิงดุษฎี ศรีดำ ครู เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา+9ความรู้สึกทั้งหมด22ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์
เขียนความคิดเห็น…อัลบั้ม โครงการอบรมเชิงปฏิบีติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรความฉลาดทางดิจสกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส30 เมษายน เวลา 17:50 น.  · #โครงการอบรมเชิงปฏิบีติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน วันที่ 24 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางเจ๊ะกามารีเย๊าะ มะแซ ครูกศน.ตำบล พร้อมด้วยนางสาวอานีรา ยูโซะ ครูอาสาฯ ดำเนินการจัดและเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบีติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2567 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนในพื้นที่ โดยมีว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร เป็นประธานในครั้งนี้ ณ สกร.อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส0:00 / 0:290:00 / 0:150:00 / 0:33+75ความรู้สึกทั้งหมด11ถูกใจแสดงความคิดเห็นแชร์
เขียนความคิดเห็น…