บริบทสถาบันศึกษาปอเนาะอาซาซูลฮีดายะห

ข้อมูลพื้นฐานสถาบันศึกษาปอเนาะ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 บทข้อมูลพื้นฐานสถาบันศึกษาปอเนาะ

1) รายละเอียดสถาบันศึกษาปอเนาะ (สภาพพื้นที่ ขนาดพื้นที่ ที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมติดต่อสื่อสาร)ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันศึกษาปอเนาะที่รับผิดชอบ

จากความตั้งใจของโต๊ะครูบาบอ  นายมามะแซมซูดิง  เจ๊ะโซ๊ะ  ที่จะถ่ายทอดความความรู้ให้กับเยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป จึงได้รวบรวมทรัพย์สินส่วนตัวที่มีอยู่และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนร่วมกันจัดหาทุนเพื่อใช้ในการดำเนินการก่อตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะอาซาซูลฮีดายะห์  แบบโบราณดั้งเดิมมีสุเหร่าใช้ในการละหมาดและทำการเรียนการสอนกีตาบร่วมกัน  มีปอเนาะ(ที่พักนักศึกษา)  จำนวน  4  หลัง  แรกเริ่มมีนักศึกษาจำนวน  20  คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสอนหนังสือให้กับ เด็กกำพร้า  เด็กยากจน  เด็กที่ขาดโอกาสทางศึกษาและเผยแพร่หลักศาสนาอิสลามให้กับประชาชนทั่วไปให้เพื่อให้เป็นคนดีสถาบันศึกษาปอเนาะได้จดทะเบียนกับทางราชการเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เลขที่ 39606004505652/2550  มีโต๊ะครู 1 คน  ผู้ช่วยโต๊ะครู จำนวน  3  คน จำแนกเป็นชาย  1  คน และหญิง  2 คน มีผู้เรียน จำนวน 134  คน  จำแนกเป็นชาย 104 คน และหญิง      30  คน

                สภาพพื้นที่ สถาบันศึกษาปอเนาะอาซาซูลฮีดายะห์ ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านโต๊ะกาเปาะ ใกล้เชิงเขาแนวเขตอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด  ทิศเหนือติดต่อกับบ้านลาเมาะใน หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราส และทางทิศใต้ติดต่อกับ หมู่ที่ 3 บ้านลาเมาะนอก ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราส  มีสถานที่ราชการที่ใกล้ คือโรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเลร์ และโรงเรียนบ้านลาเมาะ ขนาดพื้นที่ มีพื้นที่ทั้งหมด  7  ไร่

ที่ตั้ง ข้อมูลสถานทีตั้ง สถาบันศึกษาปอเนาะอาซาซูลฮีดายะห์  ตั้งอยู่  เลขที่   13   หมู่ที่   5   ตำบลรือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  พิกัดตำแหน่งสถาบันศึกษาปอเนาะ  6.368031,101.558381

                 ลักษณะทางกายภาพ สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของ              ตำบลรือเสาะออก มีลักษณะเป็นที่ราบแบบลูกคลื่น ซึ่งมีแนวเทือกเขาอยู่ทางทิศตะวันออก เป็นแหล่งต้นน้ำ มีพื้นที่ราบลงมาทางตะวันตก จะเป็นพื้นที่การทำนา ส่วนที่ราบเชิงเขาจะอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือบางส่วนพื้นที่เป็นที่ทำนา จะมีน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนของทุกปี ส่วนภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ได้รับน้ำฝนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนพฤษภาคม–ธันวาคม และมีฝนตกชุกและก่อให้เกิดอุทกภัยได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม และมีฝนตกชุกและก่อให้เกิดอุทกภัยได้ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม มีปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ย ประมาณ ๖,๔๖๐.๔๐-๖,๖๒๘๖,๔๖๐.๔๐ มิลลิเมตร อุณหภูมิตลอดปี ประมาณ ๒๕ – ๓๕ องศาเซลเซียส ตำบลรือเสาะออก มี ๒ ฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูร้อน อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือติดต่อกับตำบลสามัคคีและตำบลสาวอ ทิศใต้ติดต่อกับตำบลรือเสาะและตำบลลาโละ ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลลาโละ ทิศตะวันตกติดต่อกับเทศบาลตำบลรือเสาะและตำบลลาโละ สภาพภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศในเขตตำบลรือเสาะออก   สภาพอากาศทั่วไปมีอากาศชื่นและฝนตกชุกตลอดทั้งปี จำนวนประชากร  ตำบลรือเสาะออก มีประชากร จำนวน ๔,๓๕๘ คนแยกเป็นชาย ๒,๒๐๗ คน หญิง ๒,๑๕๑ คน มีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ยประมาณ ๑๒๐ คน / ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือน ๗๔๑ ครัวเรือน ขนาดครอบครัวเฉลี่ยประมาณ ๖ คน / ครัวเรือน การประกอบอาชีพและรายได้ ราษฏรส่วนใหญ่ของตำบลรือเสาะออก ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรได้แก่ ทำสวนยาง ทำนาข้าว ทำสวนผลไม้ และรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐ และอื่นๆคิดเป็นร้อยละ ๑๐ โดยมีรายได้เฉลี่ย ๒๐,๘๐๐ บาท /คน/ปี สภาพทางสังคม ศาสนา และการศึกษา ความสัมพันธ์ทางสังคมในการดำเนินวิถีชีวิตของราษฏรตำบลรือเสาะออก โดยยึดขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนาทีนับถือ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อยละ ๙๕ ศาสนาพุทธ คิดเป็น ร้อยละ ๕ มีผู้จบการศึกษาภาคบังคับร้อยละ ๖๐ มีสถานศึกษาภายในตำบล จำนวน ๙ แห่งเป็นโรงเรียนระดับประถม ๔ แห่ง และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามจำนวน ๕ แห่ง และมีแหล่งบริการอื่นๆเช่น มัสยิดของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งจะใช้เป็นแหล่งกระจายข่าว อีกทั้งมีศูนย์ส่งเสิรมกิจกรรมอื่นๆภายในชุมชน ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน  การตั้งถิ่นฐานภายในตำบลโดยส่วนใหญ่จะยึดแนวถนนเป็นหลัก และเกาะกลุ่มกับสถานที่สาธารณะ โดยมีมัสยิด วัด โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง และอีกบางส่วนตั้งถิ่่นฐานโดยกระจายตามพื้นที่การเกษตร ภายในชุมชน

                โครงสร้างพื้นฐาน สถาบันศึกษาปอเนาะอาซาซูลฮีดายะห์ มีโต๊ะครู 1 คน มีผู้ช่วยโต๊ะครู 3 คน มีครูอาสาสมัครประจำปอเนาะ 1 คน มีนักศึกษาทั้งหมด 134 คน นักศึกษาชาย จำนวน 104 คน นักศึกษาหญิง 30 คน มีสุเหร่าใช้เป็นอาคารละหมาดและใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนศาสนา  และสามัญ 1 หลัง มีบ้านพักโต๊ะครู 1 หลัง มีที่พักนักศึกษาชาย(ปอเนาะ) 20 หลัง มีที่พักนักศึกษา หญิง 6 หลัง มีห้องน้ำสำหรับนักศึกษาชาย จำนวน 4 ห้อง และมีห้องน้ำหญิง  4 ห้อง มีห้องอาบน้ำสำหรับนักศึกษาหญิง 1 ห้อง มีที่เก็บน้ำสำหรับใช้อาบน้ำและใช้อาบน้ำละหมาด 2 แห่ง มีอาคารเอนกประสงค์ 1 อาคาร มีป้ายสถาบันศึกษาปอเนาะที่ถาวร มีรั้วก่อด้วนอิฐบลอกด้าหน้าปอเนาะที่ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่พอ   

การคมนาคมติดต่อสื่อสาร การเดินทางไปสถาบันศึกษาปเนาะอาซาซูลฮีดายะห์สามารถเดินทางได้โดยยานพาหนะสามารถเดินทางได้ใน 2 เส้นทาง คือ ใช้เส้นทางถนน 4017 ถนนเส้นทางรือเสาะ- ยี่งอ จาก กศน.อำเภอรือเสาะถึงบริเวณ 3 แยก บ้านลาเมาะระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ถ้าใช้เส้นทางลัดเส้นทางสวนพิธานทางหลวงชนบทใช้ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร แล้วเดินทางจาก 3 แยกบ้านลาเมาะใช้เส้นทางถนนคอนกรีตเสริมใยเหล็กอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึงจุดหมายสถาบันศึกษาปอเนาะอาซาซูลฮีดายะห์อยู่ทางขวามือ  การติดต่อสื่อสารสามารถติดต่อได้ทางหนังสือราชการและทางโทรศัพท์มือถือของโต๊ะครู นายมามะแซมซูดิง เจ๊ะโซ๊ะ โทร.0872965401  ลิงค์ เว็บไซต์ หรือ Fanpacge สถาบันศึกษาปอเนาะ  https://www.facebook.com/ปอเนาะอาซาซูล