“อบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ระยะที่ 1 รูปแบบ Online ”

วันที่ 23 เมษายน 256

Read more