องค์กรนักศึกษา


ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกระเบียบว่าด้วยองค์กรนักศึกษา กศน. 2554  ลงวันที่  18 มีนาคม 2554  โดยมีวัตถุประสงค์

1) เพื่อให้องค์กรนักศึกษา กศน. เป็นศูนย์กลางดำเนินงานและจัดกิจกรรมร่วมกันของนักศึกษา กศน.
2) เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างนักศึกษา กศน. กับสถานศึกษาและชุมชน
3) เพื่อช่วยเหลือนักศึกษา กศน. ให้มีพัฒนาการเรียนรู้และจบการศึกษาตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ
4) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษา กศน. ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
5) เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา กศน. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา กศน. ตามแนวทางการประเมินการดำเนินงานองค์กรนักศึกษา


1. นางสาวอาลิษราห์ ดอเลาะ    ประธานกรรมการ
2. นางสาวนูไรฟา มะเซ็ง    รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนาเดีย บินอับดุลลอฮ      เลขานุการ
4. นางสาวฮายาตี ดอเลาะ     ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางสาวซัยนะ วาแม     กิจกรรมนักศึกษา
6. นางสาวแวโนฟีซัน ยาเต็ม กิจกรรมนักศึกษา
7. นายอนาวิน ดอเลาะ     กิจกรรมนักศึกษา
8. นางสาวนิภารัตน์ พวงแสง   กิจกรรมนักศึกษา
9. นางสาวนูรุลไอนานัซซูวา แวหะมะ กิจกรรมนักศึกษา
10. นางสาวษุรอยยา เจะมะ    การเงินและบัญชี
11. นางสาวฐิติภรณ์ หาญธนบดี ประชาสัมพันธ์
12. นายอาบีดา ตาเย๊ะ ปฏิคม
13. นางสาวอรทัย ไทยแดง ปฏิคม
14. นางสาวซูรยานี ยูโซะ ปฏิคม
15. นายนิรันดร์ นิโซ๊ะ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


การประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ครั้งที่ 1 โดยมีผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วมประชุม เพื่อคัดเลือกตำแหน่งประธานและรองประธาน และตำแหน่งอื่นขององค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนราธิวาสและขับเคลื่อนการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น2 กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส


การเข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ ขององค์กรนักศึกษาระดับตำบลและระดับอำเภอ บริเวณชายทะเลและริมถนนสาธารณะ


การเข้าร่วมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ซึ่งมีตัวแทนองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ณ ห้องประชุมชั้น3 สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส


แกนนำองค์กรนักศึกษาร่วมรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา(ศรร.)  ณ กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส


องค์กรนักศึกษาเข้าร่วมเป็นพิธีกรและร่วมจัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมชั้น 3 กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส


ตัวแทนองค์กรนักศึกษาและคณะครูเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ โคกปาฆาบือซา


ตัวแทนองค์กรนักศึกษาและคณะครู กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เข้าวัดทำบุญ ณ วัดพนาสนฑ์ อำเภอเมืองนราธิวาส


กิจกรรมโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด กศน.อำเภอเมืองนราธิวาส ณ สนามกีฬาจังหวัดนราธิวาสและสนามเปี่ยมสุข จังหวัดนราธิวาส


กิจกรรมโครงการกรีฑา กศน.เกมส์ 2566 สนามกีฬาติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา


กิจกรรมการเลือกตั้งองค์กรนักศึกษาระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส