โครงสร้างบุคลากร


ที่ตำแหน่ง/ประเภทจำนวน (คน)หมายเหตุ
1ผู้บริหาร1 
2ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ข้าราชการครู
 
15
 
3พนักงานราชการ
3.1 ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
3.2 ครู กศน.ตำบล
3.3 ครูอาสาฯ ปอเนาะ
3.4 บรรณารักษ์
3.5 เจ้าพนักงานพัสดุ

7
8
3
1
1
 
4ลูกจ้างเหมาบริการ
4.1 บรรณารักษ์
4.2 เจ้าหน้าที่บริการสื่อ
4.3 พนักงานบริการ
4.4 ครูประจำกลุ่ม

1
1
2
3
 
รวม43

ประเภทรายละเอียด
ชื่อ  –  สกุลตำแหน่งวุฒิการศึกษา/วิชาเอก/สาขา
1. ผู้บริหารนางนิตยา วุนาพันธ์ผอ.กศน.อำเภอเมืองนราธิวาสปริญญาโท  / การบริหารการศึกษา 
2. ครู1. นางสาวนาริณีย์  อโนมะศิริครู คศ.3ปริญญาโท  / การบริหารการศึกษาปริญญาตรี / ค.บ. /ภาษาไทย
 2. นางสาวนูรรีดา หะยีเจะเตะครูปริญญาตรี / ศศ.บ. / การจัดการทั่วไป (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 3. นางสาวฟารีดา มามะครูปริญญาตรี / ศษ.บ. / การศึกษานอกระบบ
 4. นางซูรีดา อับดุลซามะครูปริญญาตรี / ศศ.บ. / ภาษาอังกฤษ
 5. นางสาวรอบีย๊ะ ดอเลาะครูปริญญาตรี / ศษ.บ. / สุขศึกษา
 6. นางสาวอัลฟารีซัล รีจิครูปริญญาตรี / ค.บ. / ชีววิทยา
 7. นางสาวนิรอฮายา เจษฎาภาครูปริญญาตรี / วท.บ. / สถิติประยุกต์
 8. นางสาวมารีแย  มะสาและครูปริญญาตรี / บช.บ. / การบัญชี
 9. นางสาวซูไฮดา ยูโซ๊ะครูปริญญาตรี / วท.บ. / เทคโนโลยีอาหาร
 10. นางสาวตัสนิม มานิครูปริญญาตรี / ศษ.บ. / คหกรรมศาสตร์
 11. นางสาวนิรฟาร ดงมูซอครูปริญญาตรี / ค.บ. / ปฐมวัย
 12. นางสาวมาริสา อาลีครูปริญญาตรี / วท.บ. / วัสดุศาสตร์
 13. นางสาวปิยนาถ ยะปาครูปริญญาตรี / ค.บ. / ภาษาอังกฤษ
 14. นางสาวอรุโณทัย ย่างกุ้งครูปริญญาตรี / วท.บ. / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์-เทคโนโลยีสารสนเทศ
 15. นางสาวธนัชพร คูหาพงศ์ครูปริญญาตรี / ศษ.บ. / ภาษาไทย
3. พนักงานราชการ1. นางรอฮานิง  ดาโอะครูอาสาสมัคร กศน.ปริญญาตรี / ศึกษาศาสตร์ / การศึกษาชนบท
 2. นางฐิตาพร  จูหม๊ะครูอาสาสมัคร กศน.ปริญญาตรี / ศึกษาศาสตร์ / สุขศึกษา
 3. นางยุพินธ์  ทองคำครูอาสาสมัคร กศน.ปริญญาตรี / รัฐศาสตร์ / ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
 4. นางสาวนุรไอนี  ดอเลาะครูอาสาสมัคร กศน.ปริญญาตรี / การจัดการทั่วไป / ป.บัณฑิต การจัดการและการประเมินโครงการ
 5. นางมัสนูรา  เล็งฮะครูอาสาสมัคร กศน.ปริญญาตรี / รัฐศาสตร์
 6. นายกรกฎ   หะยีสาและครูอาสาสมัคร กศน.ปริญญาตรี / ปฐมวัย
 7. นางสาวพัฒน์ชินี  ขันทศกรครูอาสาสมัคร กศน.ปริญญาตรี / บริหารการจัดการ(บัญชี)
 8. นางสาวอาสือเมาะ  สาแมหัวหน้า กศน.ตำบลปริญญาตรี / คณิตศาสตร์
 9. นางสาวปารีดะห์  ยูโซ๊ะหัวหน้า กศน.ตำบลปริญญาตรี / การศึกษานอกระบบ
 10. นางสาวฮามีดะห์  ดือราแมหัวหน้า กศน.ตำบลปริญญาตรี / การตลาด /ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
 11. นางสาวนิเม๊าะห์  มะสาและหัวหน้า กศน.ตำบลปริญญาตรี / การบัญชี/ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
 12. นางสาวฮาซามิน  มะเก๊ะหัวหน้า กศน.ตำบลปริญญาตรี/ บริหารธุรกิจ/ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
 13. นายรชต  มั่นคงหัวหน้า กศน.ตำบลปริญญาตรี / คุรุศาสตร์/อุตสาหกรรมศิลป์
 14. นางสาวกรกวี นวลมากหัวหน้า กศน.ตำบลปริญญาตรี / ศึกษาศาสตร์ /เทคโนโลยีทางการศึกษา
 15. นางสาวโรสรินนา  ลีฆะครู ศรช.นิรันดรวิทยาปริญญาตรี / ครุศาสตร์บัณฑิต / ภาษาอังกฤษ
 16. นางสาวฮามีด๊ะ  ซูเล็งครูอาสาฯ ปอเนาะปริญญาตรี/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
 17. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสโรชา ยอดรักครูอาสาฯ ปอเนาะปริญญาตรี/นิติศาสตร์บัณฑิต
 18. นางสาวไฮฟะห์ หะยีดือเระครูอาสาฯ ปอเนาะปริญญาตรี / ครุศาสตร์บัณฑิต / คอมพิวเตอร์
 19. นางสาวมาริสา เจ๊ะเง๊าะบรรณารักษ์ปริญญาตรี / บรรณารักษ์ศาสตร์
 20. นางณัฐรดา แก้วมณีเจ้าพนักงานพัสดุปวส. / คอมพิวเตอร์ธุรกิจ / สาขางานการพัฒนาเว็บเพจ  
4. ลูกจ้างเหมาบริการ1. นางสาวฮามีดะ  อาแวบรรณารักษ์ปริญญาตรี / บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
 2. นางสาวอาตีกะห์ สะตาปอเจ้าหน้าที่บริการสื่อปริญญาตรี / ครุศาสตร์บัณฑิต/ภาษาไทย
 3. นายมูรัมมะ  อีซอพนักงานบริการอนุปริญญาตรี/พัฒนาชุมชน
 4. นางสาวสารภี  ฤทธิชัยพนักงานบริการม.ปลาย
 5. นายเกรียงไกร  สะแมครูประจำกลุ่มปริญญาตรี
 6. ส.อ.อับดุลซาลาม เจริญยืนครูประจำกลุ่มปริญญาตรี
 7. จ.ส.อ.กิตติ พลอยอุบลครูประจำกลุ่มปริญญาตรี